Log in

Сторожук Олександр Леонідович

StoroshukДоцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

 

Освіта

У 2005 році закінчив Український державний лісотехнічний університет (м.Львів) за спеціальністю "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Посада, наукові ступені та звання:

Посада - доцент кафедри.

Науковий ступінь - кандидат технічних наук.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами: Інформаційні системи вимірювання акустичних хвиль у деревині. Поширення звуку в деревині, визначення дефектів деревини за допомогою ультразвукових хвиль. Методи компютерної графіки у завдання проектування та виготовлення конструкторсько-технологічної інформації.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Читає курси лекцій, веде практичні заняття з дисциплін:

  • Інтелектуальні САПР.
  • Проектування інформаційних систем.
  • Технології комп'ютерного проектування.
  • Комп'ютерна графіка.

 

Список науково-методичних праць: Google   

Наукові публікації
НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2017
25. Використання сервісу управління проектами Worksection у процесі дистанційного навчання матеріали  фахове Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 9-ї науково-практичної конференції ; 21-23 листопада 2017 року. – Львів. - 2017. – с.83-87. - ISBN 978-617-7546-02-2 Я. Соколовський,
О. Сторожук
2016
24. Modeling of non-isothermal moisture transfer and visco-elastic deformation of wood as a fractal structure стаття  - Annals Warsaw University of Life ; Sciences Forestry and Wood Technology. - Warsaw. - 2016. - No 96. - pp.130-137 Y. Sokolovskyy, V. Shymanskyi, I. Kroshnyi, O. Mokrytska, O. Storozhuk
2015
23. Mathe­matical modeling and optimization of convective drying process of wood стаття  - Технічні вісті: наук. часопис. – Львів: НУ “Львівська політехніка”. – 2015. –1(41), 2(42). – С. 21-27 Ya. Sokolovskyy,
I. Kroshnyy,
O. Storozhuk
22. Визначення модулів пружності заготовок з деревини дуба акустичним способом стаття  фахове Вісник Харківського національного техніч­ного університету сіль­ського господарства імені Петра Василенка: зб. наук.-техн. праць. – Харків: ХНТУСГ. – 2015. – Вип. 160. – С. 15-22.

Кривик О.О.,
Маєвський В.О.,
Удовицька М.В.,
Борисов В.М.

21. Математичне моде­лювання та чисельні методи в розрахун­ках на ЕОМ методичні вказівки  - Методичні вказівки і за­вдання до виконання ко­нтрольної роботи для студентів напрямів під­готовки 6.090104 “Лісо­заготі­вля”,  6.050202  “Авто­матизація та комп'ю­терно-інтегро­вані техно­логії”, 6.050502 “Інжене­рна механіка”. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 48с.

Думанський О.І.,
Бекас Б.О..

20. Методичні вказівки з проходження техно­логічної практики студентами напряму підготовки “Комп'ю­терні науки” методичні вказівки  - Львів, НЛТУ України. – 2015. – 36с.

Шабатура Ю.В.,
Крошний І.М.

19. Методичні вказівки з проходження перед­дипломної практики студентами спеціа­льності 7.05010102 “Інформаційні тех­нології проекту­вання” та 8.05010102 “Інформаційні тех­нології проекту­вання”. методичні вказівки  - Львів, НЛТУ України. – 2015. – 32с.

Шабатура Ю.В.,
Крошний І.М.

2014
18. Deter­mination of the Non-isotropic Elastic Features for Wood by an Ultrasonic Method стаття  - Sustainable Resources and Technology for Forest Products: Proceedings of the 57th International Convention of Society of Wood Science and Technology. – Zvolen, SLOVAKIA – 2014. – C.178-186. – ISBN: 978-0-9817876-4-0 Ja. Sokolovsjkyy, O. Storozhuk
2013

17.

Теоретические и экспериментальные исследования определения анизотропных механических характеристик древесины акустическим методом

 стаття    Актуальные направления научных исследований ХХІ века: теория и практика. Сб. науч. труд., Воронеж -  2013 г. №5 (5), С. 145-153  Соколовський Я.И.
 16. Визначення анізотропних пружних характеристик деревини акустичним методом стаття    Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, серія Техніка та енергетика АПК, вип.185, частина 2, 2013, стор.226-236

Соколовський Я.І.

2012

15.

Комп’ютерна вимірювальна система для визначення швидкості звуку в матеріалах

стаття

 

Комп`ютерні науки та інформаційні технології. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. – 2012. №732, С.23-31.

Я.І.Соколовський, І.Р.Кенс, В.М.Борисов

2011

14.

Investigation of sound velocity in wood by nonconfact method

стаття

 

Forestry, Forest, Paper and Wood working Industry, Vol. 37.2 Lviv, 2011, p. 84-90

Sokolovskyy Ya., Borysov V.,
Kens I.

13.

Дослідження впливу фізичних характеристик деревини на швидкість поширення ультразвукових хвиль

тези

 

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомчий науково-технічний збірник. Матеріали міжнародної наукової конференції – Львів: НЛТУУкраїни. – 2011.– Вип.37.1. – С. 26-30.

Соколовський Я.І.

12.

Вплив топографії струму кондукторного давача на чутливість вологоміра деревини

тези

 

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомчий науково-технічний збірник: матеріали міжнародної наукової конференції – Львів: НЛТУУкраїни. – 2011.– Вип.37.1. – С. 75-79.

В.М. Борисов,

І.Р. Кенс

11.

Математичне моделювання та експериментальне визначення закономірностей поширення акустичних хвиль у деревині

тези

 

Міжнародна наукова конференція “Інтелектуальн системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ( ISDMCI '2011)”, м. Євпаторія (АР Крим, Україна).

Соколовський Я.І.

10.

Дослідження впливів фізичних характеристик деревини на швидкість поширення ультразвукових хвиль

стаття

 

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість, Вип. 37.1 2011р, ст. 26-29

Соколовський Я.І.

9.

Экспериментальное исследование влияния температуры и влажности на распространение акустических волн в древесине

стаття

 

Сборник научных трудов  Брянской государственной инженерно-технологической академии «Актуальные проблемы лесного комплекса». Вып. 30– Брянск, 2011

Кенс І.Р.,
Соколовський Я.І.,
Борісов В.М.

2010

8.

Модуляційний спосіб вимірювання швидкості звуку в матеріалах.

патент

 

Патент на корисну модель № 53506. опубліковано 11.10.2010р. Бюлетень №19.

Соколовський Я.І., Борісов В. М.

2009

7.

Використання інформаційних технологій для виявлення дефектів деревини акустичним методом

стаття

 

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць.-Львів, НЛТУ  України, 2009. Вип. 20.2., стор. 271-277

Соколовський Я.І.,
Тураш Р.І.,
Кенс І.Р.

6.

Statistical simulation for influence of  wood  characteristies  on propagation speed of ultrasonic waves

стаття

 

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна  промисловість, 2009. Вип.35, стор. 108-114.

Соколовський Я.І.

5.

Двохчастотний спосіб вимірювання швидкості звуку у матеріалах

патент

 

Патент на корисну модель № 40118, опубл. 25.03.2009р.,Бюл.№6.

Соколовський Я.І., Борісов В.М.

2008

4.

Фазовий спосіб вимірювання швидкості звуку

патент

 

Патент на корисну модель №31823,  25.04.2008 Бюл.№ 8

Соколовський Я.І.
Борісов В.М.

3.

Ультразвуковий спосіб визначення навантаження, відповідного умовній границі міцності

патент

 

Патент на корисну модель №35456,  25.09.2008 Бюл. № 18

Соколовський Я.І.
Борісов В.М.

2.

Кореляційний спосіб вимірювання швидкості звуку в матеріалах

патент

 

Патент на корисну модель №37774, опубл.10.12.2008 р.Бюл.23

Соколовський Я.І.
Борісов В.М.

2005

1.

Дослідження теплофізичних і пружних властивостей деревини ультразвуковим методом

стаття

 

Науковий вісник: Зб.наук.-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2005. – Вип.15.4.

Сафаров В.О. Соколовський Я.І.

Методичні публікації
  1. Комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : спеціальність 122 “Комп’ютерні науки” / авт. О.Л. Сторожук, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=16 – необхідна авторизація.
  2. Технології комп'ютерного проектування [Електронний ресурс] : спеціальність 122 “Комп’ютерні науки” / авт. О.Л. Сторожук, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id= 256 – необхідна авторизація.
  3. Комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : спеціальність 187 "Деревообробні та меблеві технології" / авт. О.Л. Сторожук, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=721 – необхідна авторизація.
  4. Комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології” / авт. О.Л. Сторожук, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=667 – необхідна авторизація.
  5. Комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : спеціальність 161 “Хімічні технології та інженерія” / авт. О.Л. Сторожук, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=674 – необхідна авторизація.

 

Останнє редагуванняСереда, 16 жовтня 2019 22:11