Log in

Крошний Ігор Миколайович

KroshniyДоцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

 

Освіта

У 2005 році закінчив Український державний лісотехнічний університет (м.Львів) за спеціальністю "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Посада, наукові ступені та звання:

Посада - доцент кафедри.

Науковий ступінь - кандидат технічних наук.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами: Математичне та програмне забезпечення автоматизації моделювання та розрахунку фізико-математичних процесів. Математичне моделювання та аналіз технічних обєктів у САПР.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Читає курси лекцій, веде лабораторні заняття з диcциплін:

  • Моделювання систем.
  • Геометричне моделювання.
  • Теорія прийняття рішень.
  • Теорія керування та проектування оптимальних систем.

Список науково-методичних праць: Google   Scopus

НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2017
35.

Закономірності впливу анізотропії механічних
характеристик на в’язкопластичний стан деревини

стаття  фахове

Технічні науки та технології : науковий журнал. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т. – 2017. – № 1 (7). – С. 187-199.

Я. Соколовський,
В. Криштапович,
І. Крошний

34.

Information system of automation modeling process of
convective drying of wood

стаття  -

Forestry and wood technology, 2017,  Warsaw, №99, p. 88-97.

Sokolovsjkyy Ja.,
Sinkevych O.,
Mokrytska O.
2016
33. Modeling of non-isotermal moisture transfer and visco-elastic deformation of wood as a fractal structure стаття  - Forestry and wood technology, 2016, Warsaw, p. 130-137 Sokolovsjkyy Ja., Shymanskyi V., Mokrytska O., Storozhuk O.
2015
32.

Mathematical modeling and optimization of
convective drying process of wood.

стаття  фахове

Технічні вісті: наук. часопис. –  Львів: НУ “Львівська політехніка”. – 2015.
–1(41), 2(42). – С. 21-27.

Ya. Sokolovskyy,
O. Storozhuk
31. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Моделювання систем” методичні вказівки  - Напрям підготовки 6.050101 “Комп'ю-терні науки”. – Електронний навчальний практикум. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 63 с. – необхідна авторизація. Процик Ю.С.,
Рожак П.І.
30. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Чисельні методи” методичні вказівки  - Напрям підготовки 6.050101 “Комп'ю-терні науки”. – Електронний навчальний практикум. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 98 с. – необхідна авторизація. Думанський О.І., Бекас Б.О.
29. Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для організації дистанційного навчання стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково технічних праць. – Львів, 2015. – Вип. 25.6. – С. 243-248 Соколовський Я.І., Сторожук О.Л.
28. Основні підходи до створення та використання електронних навчальних курсів на кафедрі інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково технічних праць. – Львів, 2015, Вип. 25.8. – С. 379-382 Соколовський Я.І., Сторожук О.Л.
27. Методичні вказівки з проходження перед¬дипломної практики студентами спеціаль-ності 7.05010102 “Інформаційні технології проекту-вання” та 8.05010102 “Інформаційні техно-логії проектування” стаття  - Львів, НЛТУ України. – 2015. – 32 с. Сторожук О.Л., Шабатура Ю.В.
26. Методичні вказівки з проходження техно¬логічної практики студентами напряму підготовки “Комп'ю-терні науки” стаття  - Львів, НЛТУ України. – 2015. – 36 с. Сторожук О.Л., Шабатура Ю.В.
25. Програмне забезпечення для імітаційного моделювання процесу розкрою колод на радіальні пиломатеріали стаття  - Науковий вісник Наці¬онального університету біоресурсів і природо-користування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво: зб. наук. праць. – Київ: НУБіП України. – 2015. – Вип.229. – С. 347-354 Коширець С.І.
24. Mathematical modeling of visco-elastic-plastic  deformation in capillary-porous materiuls  in the  drying process матеріали  Scopus, фахове The X International Scientific and Technical Conference COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES 14-17 September 2015 Lviv, Ukraine Sokolovskyy Y., 
Yarkun V.
2014
23. Моделювання систем у GPSS World стаття  - Навчальний посібник серія “Комп’ютинг”. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. – 288 с.(Рекомендовано МОН України) Соколовський Я.І., Шабатура Ю.В., Виклюк І.М., Дендюк М.В.
22. Mathematical modeling of capillary-porous materials elastic-viscous-plastic deformation in the drying process стаття  - 16-th International Conferense SAIT 2014 “System Analysis and Informational Technologies”, Kyiv.– May 26-30, 2014. – P. 323 Sokolovsjkyy Ja.,Boretska I.,Sykala O.
21. Дослідження пружнов’язко-пластичного стану деревини у процесі сушіння стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково технічних праць. – Львів, 2014. – Вип. 24.3. – C.118-130. Соколовський Я.І., Прусак Ю.В.
20. Mathematical modeling of timber elastic-viscous-plastic deformation іn the wood drying process стаття  - Лесотехнический журнал. – Воронеж, 2014. – Том 4 № 2 (14). – С. 166-177 Sokolovsjkyy Ja.,Prusak Yu.
19. Mathematical modeling and optimization of convective drying process of wood стаття  - Technical News, Review of the Ukrainian Engineering Society in Lviv, 2015/1(41), 2(42). – P. 21-27 Sokolovsjkyy Ja.,Prusak Yu.
2013
18. Моделювання та оптимізація процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів стаття   Вісник Національного університету „Львівсь-ка політехніка” : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – № 751. – С. 147–153 -

17.

Моделювання та оптимізація процесу сушіння капілярнопористих матеріалів

 стаття    Комп`ютерні науки та інформаційні технології. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. – 2013. – №751. – С.147-153.  -
16. Mathematical modelling and optimization  of  non isothermal moisture  transfer and viscoelasticity  state of  woodin process of drying  стаття  

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і приро¬докористування України, серія Техніка та енергетика АПК, вип.185, частина 2, 2013, стор.218-225

Капран І.Д., Крошний І.М., Соколовський Я.І.

2012
15. Спосіб неруйнівного вимірювання та контролю напружень в гігроскопічних матеріалах у процесі сушіння стаття   Патент на корисну модель № 72200 Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10 серпня 2012 року. Бюлетень № 15, 3с Соколовський Я.І., Капран І.Д.
14. Алгоритмічно-програмне забезпечення системи моделювання процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів стаття   ІІ наук.-техн. конф. “Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”. – Львів : Фізико-механічний інститут ім. Г. Карпенка НАН України, 2012. – С. 264-267 Соколовський Я.І., Мокрицька О.В., Здолбіцький А.П.
13. Математичне моде-лювання процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів з врахуванням пружних, в’язкопру-жних і пластичних деформацій стаття   VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Математичне та імітаційне моделювання систем” (МОДС '2012) : Тези доп. – Чернігів-Жукин, 2012. – С. 46-49 Соколовський Я.І., Яркун В.І., Прусак Ю.В., Федорів-Лис М.Є.
12. Modeling and optimization of drying capillary-porous materials стаття   Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry. Collection of scientific and technical works. – Lviv : NUFWT of Ukraine, 2012. – Vol. 38. – P. 102-109 Sokolovskyy Ya., Stadnyk M.
11. Об'єктно-орієнтована програмна система дослідження процесу сушіння деревини з урахуванням пружних, в'язкопружних і пружно-пластичних деформацій стаття   Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 14-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2012. – Київ, ННК “ІПСА” НТУУ ”КПІ”, 2012. – С. 130-132 Соколовський Я.І., Стельмах Р.П.
10. Математична модель тепломасообмінних полів у висушуваній деревині з врахуванням пруж-них, в’язкопружних і пружно-пластичних деформацій. стаття   Інформаційні процеси і технології “Інформатика – 2012” : матер. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів. – Севастополь : СевНТУ, 2012. – С. 108-110. -
9. Алгоритмічне та програмне забезпечення системи моделювання та аналізу процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів стаття   Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, НУ «ЛП», 2012. – № 732. – С. 306-315 Соколовський Я.І.

8.

Моделювання тепломасообмінних полів у висушуваній деревині з врахуванням пружних, в’язкопружних і пружнопластичних деформацій

тези

 

Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту», Євпаторія-2012. – с.191-193

Мокрицька О.В.,
Яркун В.І.

2011

7.

Математичне та програмне забезпечення автоматизації розра-хунку деформаційно-релаксаційних та тепломасообмінних процесів у капілярно-пористих матеріалах

тези

 

VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в економіці, науці і освіті”, 25-27 травня 2011р.,  м. Черкаси-Одеса.

Мокрицька О.В., Борецька І.Б., Капран І.Д..

6.

Автоматизація процесів моделювання деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів у капілярно-пористих матеріалах

тези

 

Міжнародна конференція «Системний аналіз та інформаційні технології» SAIT – 2011, 23-28 травня 2011р., Київ, ст.159

Мокрицька О.В., Капран І.Д., Здолбіцький А.П.

5.

Математичне моделювання тепло-вологоперенесення у середовищах з фрактальною структурою

стаття

 

Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы международной научной конференции. Том 1. – Херсон: ХНТУ, 2011 – С. 117-120.

Шиманський В.М., Сало М.Ф.

4.

Чисельне моделювання тепломасо-обмінних процесів з використанням штучних нейронних мереж

тези

 

Конференція INFOTECH-2011, м. Київ.

Борецька І.Б., Шиманський В.М., Капран І.Д.

3.

Застосування штучних нейронних мереж для чисельного моделювання тепломасообмінних процесів

тези

 

VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Математическое и имитационное моделирование систем», МОДС 2011, Чернігів 2011

Борецька І.Б., Капран І.Д.

2.

Математична модель деформаційно-релаксаційних процесів у капілярно-пористих матеріалах з параметрами внутрішнього і зовнішнього тепломасоперенесення

стаття

 

Вісник національного університету  «Львівська політехніка», Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, НУ «ЛП» - 2011

-

1.

Математичне моделювання впливу зовнішнього середовища на напружено-деформівний стан деревини у процесі сушіння

стаття

 

Вісник національного університету  «Львівська політехніка», Комп’ютерні системи проектування. Теорія інформатики. – Львів, НУ «ЛП» - 2011

-

Останнє редагуванняСереда, 16 жовтня 2019 21:59