Log in

Бекас Богдан Олексійович

BekasСтарший викладач кафедри

 

Освіта

У 1985 році закінчив Львівський національний університет ім. І.Франка (м.Львів) за спеціальністю "Математика".

 

Посада, наукові ступені та звання:

Посада - старший викладач кафедри.

 

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямом: Розроблення систем підтримки прийняття проектних рішень та експертних систем.

 

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Читає курси лекцій, веде практичні занняття з дициплін:

  • Інформатика та системологія.
  • Обчислюваньна математикаі програмування.
  • Комп'ютерні мережі.
  • Обчислювальна техніка і програмування.

Список науково-методичних праць: Google   

Наукові публікації
НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2020
10. Застосування iнформацiйних технологій при вивченні дискретної математики Матеріали   16-та Відкрита наукова конференція інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)
6–7 лютого 2020 року Львів, Україна / PSC 16 IMFS
Видавництво Львівської політехніки 2020р. c.80-81
Федюк Є. М.,
Думанський О. I.,
Бекас Б. О.,
Сохан П. Л.
9. Реалізація паралельних алгоритмів цифрової фільтрації зображень на багатоядерному комп'ютері

Матеріали   16-та Відкрита наукова конференція інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)
6–7 лютого 2020 року Львів, Україна / PSC 16 IMFS
Видавництво Львівської політехніки 2020р. c.31-32
Яджак М. С.,
Тропець М. В.,
Бекас Б. О.
2019
8. Операційне числення Навчальний посібник   Львів, видавництво "Тріада плюс", 2020 – 255 с. Соколовський Я.І., Бекас Б.О., Думанський О.І., Думанський Н.О., Пірко І.Б., Шиманський В.М.
7. Застосування інформаційних технологій під час вивчення розділу «Перетворення бульових функцій» у дискретній математиці стаття фахове Стандартизація, сертифікація, якість. – К: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» 2019. - №5 (117) сторінки 61-68. О. І. Думанський, Н. О. Думанський, 
І. Б. Пірко
6. Побудова моделі ієрархії факторів стану українського мовознавства згідно теорії графів. тези фахове Перша науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології», Львів, 10-12 жовтня 2019 р. с.30-32. О. І. Думанський,
О. Яворський
2018

5.

Конформні перетворення та їх застосування в інженерно-технічних дослідженнях

стаття

 фахове

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» серія фізико-математичні науки. 12 лютого 2018 р. №898, 2018р. с.69-73.

Федюк Є. М.,
Думанський О. І., Капран І.Д., 
Процик Ю. С., Сохан П. Л.

2017
4. Реалізація асинхронних обчислень під час розв’язання задач фільтрації на багатоядерних системах стаття  фахове LXXІІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2017. – 595с. М. В. Демидюк, М. С. Яджак, Б. О. Бекас
2016
3. Проблема реалізації деяких алгоритмів цифрової фільтрації на багатоядерних обчислюваних системах стаття  фахове Дванадцята вiдкрита наукова конференцiя IМФН: Збiрник матерiалiв та програма конференцiї [«PSC-IMFS-12»], (Львiв, 2–3 червня 2016 р.) с.97-98 Яджак М.С., Федьковський П.О.
2. Пружний та гранично - рівноважний стан пластинчастого елементу конструкції з криволінійним отвором при дії зосереджених сил стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України. Вип.. 26.1, 2016 О. І. Думанський, Ю. С. Процик
2014
 1. Апаратні засоби реалізації паралельно-конвеєрних алгоритмів цифрової фільтрації з використанням адаптивного згладжування стаття фахове Науковий вісник НЛТУ України, Вип.6. 2014р. 335-344 М.С. Яджак, М.І. Тютюнник
Методичні публікації
2019
8.

Методичні вказівки і завдання до вико-нання контрольних робіт з дисципліни

“Математичне моделювання  та обчислювальні  методи“ для студентів  групи Лз та ЛСз  заочної форми навчання.

Елект. ресурс

  Електронний ресурс кафедри ІТ, 2019.-с.62 Думанський О.І., Цимбалюк Ю.І.
7. «Збірник завдань для самостійного опра-цювання і тестового контролю знань» до дисципліни «Дискретна матема-тика».

Елект. ресурс

  Електронний ресурс кафедри ІТ, 2019.-с.108

Думанський О.І., Капран І.Д.

2016
6. «Matlab в чисельних методах”. Лаборат. практикум з вик. матем. пакету серед. Matlab для вик. лабораторних робіт до дисципліни «Чисельні методи» стаття  - Редакційно-видавничий центр НЛТУ України, Львів: НЛТУУ, 2016. – 176 с.:іл. О. І. Думанський,  Н. О. Думанський, Б. О. Бекас, В. М. Шиманський, І. Д. Капран
5. «Математична логіка і перетворення булевих функцій». Лаборат. практикум до вик. лабораторних робіт у програм. середовищі EWB до дисципліни «Дискретна математика» стаття  - Редакційно-видавничий центр НЛТУ України, Львів: НЛТУУ, 2016. – 119 с.:іл. І. Б. Пірко, О. І. Думанський, Н. О. Думанський І. Б. Пірко, І. Д. Капран
2015
4. Математичне моде­лювання та чисельні методи в розрахун­ках на ЕОМ методичні вказівки  - Методичні вказівки і за­вдання до виконання ко­нтрольної роботи для студентів напрямів під­готовки 6.090104 “Лісо­заготі­вля”,  6.050202  “Авто­матизація та комп'ю­терно-інтегро­вані техно­логії”, 6.050502 “Інжене­рна механіка”. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 48с.

Сторожук О.Л., 
Думанський О.І.,

2013
3. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт до розділу "Булеві функції та їх перетворення" з дисципліни "Дискретна математика" методичні вказівки  - НЛТУ України, Львів 2013 Думанський О.І., Бекас Б.О.,
Пірко І.Б.

2.

Методичні вказівки і зав¬дання до контрольних робіт для студентів спеціальності 6.050101 «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання  «Чисельні методи в інформатиці»

методичні вказівки

 -

НЛТУ України, Львів 2013

Думанський О.І.

1.

Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт для студентів спеціальності 6.050101 «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання  «Операційне численя»

методичні вказівки

 -

НЛТУ України, Львів 2013

Думанський О.І.,
Пірко І.Б.

Електронні навчальні курси
  1. Комп’ютерні мережі [Електронний ресурс]: спеціальність 122 “Комп’ютерні науки” / авт. Б.О. Бекас, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=655 – необхідна авторизація.
  2. Комп’ютерні мережі [Електронний ресурс]: спеціальність 122 “Комп’ютерні науки” (скорочена форма навчання) / авт. Б.О. Бекас, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=656 – необхідна авторизація.
Останнє редагуванняПонеділок, 20 липня 2020 11:56