Log in

Шиманський Володимир Михайлович

ShimanskiyДоцент кафедри ,кандидат технічних наук

Освіта

У 2008 році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка (м.Львів) за спеціальністю "Прикладна математика".

Посада, наукові ступені та звання

Наукова ступінь - кандидат технічних наук.

Посада на даний момент - доцент кафедри.

В 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук.

Сфера наукових інтересів

Вчений веде дослідження за напрямами: Математичне моделювання й аналіз технічних об'єктів у САПР. Моделювання процесів тепло- та масоперенесення у середовищах з фрактальною структурою. 

Навчальна робота

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Читає курси лекцій, веде практичні занняття з дициплін:

  • Математичне моделювання в інформаційних технологіях.
  • Штучні нейронні мережі.
  • Інформатика.
  • Обчислювальні методи механіки суцільного середовища.

 

Список науково-методичних праць: Google   Scopus

Матеріали конференцій

 

27

Mathematical and Software Providing of Research of Deformation and Relaxation Processes in Environments with Fractal Structure

матеріали

Scopus

XII-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE; COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES; CSIT-2017

Ya. Sokolovskyy, M. Levkovych,

V. Yarkun

28

Обчислювальні методи механіки суцільного середовища [Електронний ресурс]

конспект лекцій

 -

кафедра ІТ НЛТУ України. – Конспект лекцій з дисципліни: Обчислювальні методи механіки суцільного середовища. – Львів: НЛТУ України, 2017. – 187 с.

-

29

Штучні нейронні мережі [Електронний ресурс]

конспект лекцій

 -

кафедра ІТ НЛТУ України. – Конспект лекцій з дисципліни: Штучні нейронні мережі. – Львів: НЛТУ України, 2017. – 170 с.

-

 

НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2016
26. Математичне моделювання в інформаційних технологіях проектування [Електронний ресурс] конспект лекцій Кафедра ІТ НЛТУ України. – Конспект лекцій з дисципліни: Математичне моделювання в інформаційних технологіях проектування. – Львів: НЛТУ України, 2016. – 159 с.
25. Mathematical Modeling of Heat and Moisture Transfer and Reological behavior in Materials with Fractal Structure using the parallelization of Predictor-Corrector Numerical Method матеріали  Scopus, фахове 1-st International Conference Data Stream Mining Processing DSMP 2016, Lviv, 23-27.08.2016, p.108-111 Sokolovskyy Ya,
Levkovych M.
Yarkun V.
24. Моделювання неізотермічного вологопере-несення та деформування у середовищах з використанням алгоритмів розпаралелювання матеріали IV Науково-технічна конференція “Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”, фізико-механічний інститут ім. академіка Карпенка НАН України, 2016р., с.88-92 Соколовський Я.І.
Левкович М.В.
Яркун В.І.
23. Mathematical modeling of non-isotermal moisture transfer and visco-elastic deformation in the materials with fractal structure матеріали  Scopus,фахове XI-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES" CSIT-2016; 06-10 September, 2016, Lviv, Ukraine, p.91-95 Sokolovskyy Ya, Levkovych M.
22. Modeling of non-isotermal moisture transfer and visco-elastic deformation of wood as a fractal structure стаття  - Forestry and wood technology, 2016, Warsaw, p. 130-137 Sokolovskyy Ya, Kroshnyi I., Mokrytska O., Storozhuk O.
2015
21. Mathematical Modelling ofRheological Behaviorand Distribution of Temperature and Moisture Fields in the Drying of hummer тези  Scopus 13-th International Conference «The Experieuce of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics »- Svalyava – 2015.-p. 214-217

Sokolovskyy Ya.,
Nechepurenko A.
Xaborskyi S.

20. Апроксимація експериментальних даних повзучості деревини з використанням дробово-експоненціального оператора стаття  -

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.1. – С. 397-402.

-
2014
19. Моделювання реологічної поведінки капілярно-пористих матеріалів з фрактальною структурою у процесі сушіння матеріали  - Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: ХНТУ. – 2014. – С. 177-178. Соколовський Я. І., Борецька І. Б., Семенюк В. Я.
18. Математичне моделювання температурно-вологісних полів та реологічної поведінки капілярно-пористих матеріалів з фрактальною структурою матеріали  - І Міжнародна ХХ Все-українська наукова конфе-ренція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики»: тези доповідей (Львів, 7-9 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 118-120. Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: Матеріали XX Всеукраїнської наукової конференції. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2014. – С. 138-139. Соколовський Я. І.
17. Математичне моделювання реологічної поведінки та температурно-вологісних полів у процесі сушіння матеріалів з фрактальною структурою матеріали Обчислювальні методи та системи перетворення інформації: зб. пр. ІІІ-ї наук.-техн. конф., Львів, 25-26 вересня 2014 р. – Львів: ФМІ НАНУ. – 2014. – С. 51-55. Соколовський Я. І.
16. Mathematical modelling of non-isothermal moisture transfer and rheological behavior in cappilary-porous materials with fractal structure during drying стаття  - Computer and Information Science. – Published by Canadian Center of Science and Education – Vol. 7, No. 4 – 2014. – P. 111-122. Sokolowskyi Ya.
2013
15. Математичне моделювання неізотермічного волого перенесення та напружено-деформівного стану капілярно пористих матеріалів з фрактальною структурою стаття   XIX Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”, ЛНУ ім.І.Франка 3-4.10.2013р, с.119-120  Соколовський Я.І.
14. Математичне моделювання напружено-деформівного стану середовищ з фрактальною структурою тези   Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» 20-24 травня 2013р. Євпаторія, стор. 288-290 Здолбіцький А.П., Сикала О.П.
13. Mathematical modelling of unisothermal moisture transfer and deformation-relaxation fields in capillary-porous materials with fractal structure матеріали   Computer Science & Engineering: Proceedings of the 6th International Conference of Young Scientists CSE-2013. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. – 2013. – P. 100-103. Sokolowskyi Ya.
2012
12. Чисельне моделювання напружено-деформіного стану у капілярно-пористих матеріалах з фрактальною структурою матеріали   Молодіжний форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке». – Харків. – 2012. – С. 193-194. -
11. Математична модель тепло-вологоперенесення та напружено-деформівного стану у капілярно-пористих матеріалах із фрактальною структурою стаття Фахове  Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – Львів: Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України,. – 2012. – Вип. 16. – С. 133-142. Соколовський Я.І.
2011
10. Двовимірна математична модель вологоперенесення у капілярно-пористих матеріалах з фрактальною структурою стаття   Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.2. – С. 341-348. Соколовський Я.І.
9. Математичне моделювання тепловологоперенесення у середовищах з фрактальною структурою стаття   Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы международной научной конференции. Том 1. – Херсон: ХНТУ, 2011 – С. 117-120. Соколовський Я.І., Крошний І.М.,
Сало М.Ф.
8. Чисельне моделювання тепломасообмінних процесів з використанням штучних нейронних мереж тези   Конференція INFOTECH-2011, м. Київ. Борецька І.Б., Крошний І.М., Соколовський Я.І., Капран І.Д.
7. Автоматизована система моделювання взаємозвязних деформаційно-релаксаційних і тепломасоомінних процесів у капілярно-пористих матеріалах тези   Конференція INFOTECH-2011, м. Київ. Мокрицька О.В., Сало М.Ф., Соколовський Я.І., Здолбіцький А.П..
6. Автоматизація аналізу та моделювання деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів тези   VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Математическое и имитационное моделирование систем», МОДС 2011, Чернігів 2011 Борецька І.Б., Мокрицька О.В., Соколовський Я.І., Здолбіцький А.П..
5 The numerical modeling of the deformational-relaxation and heat-mass exchange fields in capillary-porous materials with fractal structure стаття   Proceeding of the VI th International conference on Computer science and Informational technologies, CSIT-2011, Lviv, 2011, p.210-213 Sokolovskyy Ya., Boretska I, 
Sykala O.
4. Франктальна модель тепло- і масоперенесення у капілярно-пористих матеріалах стаття   Вісник національного університету  «Львівська політехніка», Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, НУ «ЛП» - 2011 №694, с.424-428 Соколовський Я.І.
3. Спосіб прямих вимірювань повних напружень на поверхні висушеного пиломатеріалу патент   Патент 61580, МПК F26B 3/02. Заявлений 20.12.10. Опубл.. 25.07.11 Бюл. № 14 Поберейко Б.П., Соколовський Я.І.
2. Чисельне моделювання неізотермічного волого перенесення у середовищах з фрактальною структурою стаття   Вісник національного університету  «Львівська політехніка», Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вип. 710, 2011р.-с. 159-164. Соколовський Я.І.
2010
1. Математична модель волого перенесення у капілярно-пористих матеріалах з фрактальною структурою. стаття   4-international conference of young scientists – Computer science  and Engineering (CSE) 2010, LPNY, Lviv, 25-27.11.2010 cтор. 228-229. Соколовський Я.І.
Останнє редагуванняСереда, 16 жовтня 2019 22:14