logo3

Log in

Силабуси

  • Опубліковано в 122

122 - Комп'ютерні науки

 Обов'язкові компоненти   Вибіркові компоненти
  І семестр    
ОК1.02 Історія та культура України / History and Culture of Ukraine      
ОК1.03 Іноземна мова (англійська) / Foreign Language (English)      
ОК1.03 Українська мова як іноземна / Ukrainian as Foreign Language      
ОК1.04 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці / Safety of Life Safety and Safety Basics      
ОК1.05 Українська мова за професійним спрямуванням / Ukrainian Language for Professional Direction      
ОК2.01 Екологія / Ecology      
ОК2.02 Алгебра та геометрія / Algebra and geometry      
ОК2.03 Математичний аналіз / Mathematical analysis      
ОК2.04 Дискретна математика / Discrete Math      
ОК2.04 Дискретна математика / Discrete Math      
ОК2.05 Комп'ютерна графіка / Computer Graphics      
ОК2.06 Фізика / Physics      
ОК2.07 Диференціальні рівняння / Differential equations      
ОК2.08 Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична статистика / Probability theory, probabilistic processes and mathematical statistics      
ОК2.09 Чисельні методи / Numerical Methods      
ОК2.10 Електротехніка та електроніка / Electrical engineering and electronics      
         

 

 

 

ІІ.  ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ

     

ОК3.01

Алгоритмізація та програмування / Algorithmization and programming

     

ОК3.01

Алгоритмізація та програмування / Algorithmization and programming

     

ОК3.02

Алгоритми та структури даних / Algorithms and data structures

     

ОК3.02

Алгоритми та структури даних / Algorithms and data structures

     

ОК3.03

Операційні системи / Operating Systems

     

ОК3.04

Об'єктно-орієнтоване програмування / Object-oriented programming

     

ОК3.04

Об'єктно-орієнтоване програмування / Object-oriented programming

     

ОК3.04 К

Об'єктно-орієнтоване програмування (курсовий проект) / Object-oriented programming (Term Project)

     

ОК3.05

Організація баз даних та знань / Organization of databases and knowledge

     

ОК3.05

Організація баз даних та знань / Organization of databases and knowledge

     

ОК3.06

Комп'ютерні мережі / Computer networks

     

ОК3.07

Системний аналіз / System analysis

     

ОК3.08

Технологія програмування та створення програмних продуктів / Technology of programming and creation of software

     

ОК3.09

Веб-технології та веб-дизайн / Web technologies and web design

     

ОК3.09

Веб-технології та веб-дизайн / Web technologies and web design

     

ОК3.10

Технологія розподілених і паралельних обчислень / Distributed and parallel computing technology

     

ОК3.10

Технологія розподілених і паралельних обчислень / Distributed and parallel computing technology

     

ОК3.10 К

Технологія розподілених і паралельних обчислень (курсовий проект) /  Distributed and parallel computing technology  (Term Project)

     

ОК3.11

Штучні нейронні мережі (архітектура, застосування, навчан­ня) / Artificial neural networks (architecture, application, training)

     

ОК3.12

Машинне навчання / Machine learning

     

ОК3.12

Машинне навчання / Machine learning

     

ОК3.13

Інтелектуальний аналіз даних / Intellectual data analysis

     

ОК3.14

Теорія прийняття рішень / Decision-making theory

     

ОК3.15

Крос-платформне програмування / Cross-platform programming

     

ОК3.16

Програмування мобільних систем / Mobile Systems Programming

     

ОК3.17

Опрацювання інформації методами штучного інтелекту / Information processing by artificial intelligence methods

     

ОК3.17

Опрацювання інформації методами штучного інтелекту / Information processing by artificial intelligence methods

     

ОК3.18

Хмарні технології / Cloud technologies

     

ОК4.01

Проектно-технологічна практика / Design and Technological Practical Training

     

ОК4.02

Переддипломна практика / Pre-graduation Practical Training

     

ОК4.03

Виконання та захист дипломної роботи / Implementation and Defence of Diploma's Thesis

     

Всього за цикл:

Всього обов'язкових компонент:

2. Вибіркові компоненти освітньої складової

 

І.  ЦИКЛ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ

     

ВК1.06.1

Англійська мова (за професійним спрямуванням) / English (Professional)

     

ВК1.06.2

Англійська мова професійного спілкування / English Professional Communication

     

ВК1.06.1

Англійська мова (за професійним спрямуванням) / English (Professional)

     

ВК1.06.2

Англійська мова професійного спілкування / English Professional Communication

     

ВК2.11.1

Математичні методи дослідження операцій / Mathematical methods of operations research

     

ВК2.11.2

Математичне програмування / Mathematical programming

     

ВК2.12.1

Філософія / Philosophy

     

ВК2.12.2

Економіка та бізнес / Economy and business

     

Всього за цикл:

 

ІІ.  ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ

     

ВК3.19.1

Програмне забезпечення (Java) / Software (Java)

     

ВК3.19.2

Об'єктно-орієнтоване програмування на мові Java / Object-oriented programming in Java

     

ВК3.20.1

Операційне числення / Operational calculus

     

ВК3.20.2

Цифрова обробка сигналів і зображень / Digital processing of signals and images

     

ВК3.21.1

Комп'ютерна схемотехніка архітектура комп'ютерів / Computer Circuitry Computer Architecture

     

ВК3.21.2

Технічні засоби комп'ютерних систем / Computer systems hardware

     

ВК3.22.1

Моделювання систем / Systems modeling

     

ВК3.22.2

Математичне та комп'ютерне моделювання / Mathematical and computer modeling

     

ВК3.23.1

Системи штучного інтелекту / Artificial intelligence systems

     

ВК3.23.2

Проектування інтелектуальних систем / Design of intelligent systems

     

ВК3.24.1

Програмування для аналізу даних мовою Python / Python Data Analysis Programming

     

ВК3.24.2

Прикладне програмне забезпечення (Python) / Application software (Python)

     

ВК3.25.1

Математичне моделювання (нечітка логіка) / Mathematical modeling (fuzzy logic)

     

ВК3.25.2

Математичні основи представлення знань / Mathematical bases of knowledge representation

     

ВК3.26.1

Геометричне моделювання / Geometric modeling

     

ВК3.26.2

Графічне й геометричне моделювання та інтерактивні системи / Graphic and geometric modeling and interactive systems

     

ВК3.27.1

Управління ІТ-проектами / IT project management

     

ВК3.27.2

Менеджмент проектів програмного забезпечення / Software project management

     

ВК3.28.1

Методи та засоби об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування / Methods and tools for object-oriented analysis and design

     

ВК3.28.2

Сучасні технології об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування інформаційних систем / Modern technologies of object-oriented analysis and design of information systems

     

ВК3.28.1

Методи та засоби об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування / Methods and tools for object-oriented analysis and design

     

ВК3.28.2

Сучасні технології об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування інформаційних систем / Modern technologies of object-oriented analysis and design of information systems

     

ВК3.29.1

Рекомендаційні системи / Recommendation Systems

     

ВК3.29.2

Моделі та методи побудови рекомендаційних систем / Models and methods of building recommendation systems

     

ВК3.30.1

Технології захисту інформації / Technologies of information security

     

ВК3.30.2

Інформаційна безпека / Information Security

     

Всього за цикл:

Разом вибіркові навчальні дисципліни

РАЗОМ