logo3

Log in

Сторожук Олександр Леонідович

StoroshukДоцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

 

Освіта

У 2005 році закінчив Український державний лісотехнічний університет (м.Львів) за спеціальністю "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Посада, наукові ступені та звання:

Посада - доцент кафедри.

Науковий ступінь - кандидат технічних наук.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами: Інформаційні системи вимірювання акустичних хвиль у деревині. Поширення звуку в деревині, визначення дефектів деревини за допомогою ультразвукових хвиль. Методи компютерної графіки у завдання проектування та виготовлення конструкторсько-технологічної інформації.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Читає курси лекцій, веде практичні заняття з дисциплін:

  • Інтелектуальні САПР.
  • Проектування інформаційних систем.
  • Технології комп'ютерного проектування.
  • Комп'ютерна графіка.

 

Список науково-методичних праць: Google   

Наукові публікації

з/п

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Співавтори

2019

32

Моделювання та проектування диференціалу електромобіля засобами SolidWorks API та Motion

друк.

Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології: Матеріали І науково-практичної конференції; 10-12 жовтня 2019 року. – Львів. - 2019. – с.111-113

Яцишин О.І.

31

Проектування та моделювання боліда засобами Solidworks та модуля Flow Simulation

друк.

Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології: Матеріали І науково-практичної конференції; 10-12 жовтня 2019 року. – Львів. - 2019. – с.104-106

Дуб'юк В.І.

30

Комп’ютерна акустична дефектоскопія

деревинних матеріалів

друк.

Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції; 18-19 квітня 2019 року. – Львів. - 2019. – с.47-48

ISBN 978-966-941-321-5

Борисов В.М.,

Кенс І.Р.

 


 29

Кореляційний спосіб вимірювання швидкості звуку в матеріалах

друк.

Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції; 18-19 квітня 2019 року. – Львів. - 2019. – с.27-31

ISBN 978-966-941-321-5

Борисов В.М.,

Кенс І.Р.

 

2018

28

Особливості створення віртуального навчального середовища у НЛТУ України

друк.

Вісник НУ ЛП: Інформатизація вищого навчального закладу – Львів : Видавництво НУ ЛП, 2018, №903, с.106-111

Ярослав Соколовський, Петро Рожак

27

Особливості створення навчальних планів у віртуальному навчальному

середовищі НЛТУ України

друк.

Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 10-ї науково-практичної конференції; 21-23 листопада 2018 року. – Львів. - 2018. – с.45-49. - ISBN 978-617-7546-02-2

Ярослав Соколовський, Андрій Савчинець

2017

26

Використання сер-вісу управління про-екттами Worksection у процесі дистанційного навчання

друк.

Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 9-ї науково-практичної конференції ; 21-23 листопада 2017 року. – Львів. - 2017. – с.83-87. - ISBN 978-617-7546-02-2

Соколовський Я.І.

2016

25

Modeling of non-isothermal moisture transfer and visco-elastic deformation of wood as a fractal structure

друк.

Annals Warsaw University of Life ; Sciences Forestry and Wood Technology. - Warsaw. - 2016. - No 96. - pp.130-137

Y. Sokolovskyy,

V. Shymanskyi,

I. Kroshnyi,

O. Mokrytska

24.

Комп’ютерна графіка

Елект­рон­ний ресурс

[Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” / авт. курсу О.Л. Сторожук, кафедра ІТ НЛТУ України. – Елект­ронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017-2019. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=16 – необхідна авторизація.

2015

23

Особливості використання електронних навчальних курсів для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів

друк.

Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних  праць Львів: НЛТУ України, 2015 – Вип.25.9, – С.355-359

Соколовський Я.І.

22.

Основні підходи до створення та вико­ристання електрон­них навчальних кур­сів на кафедрі інфо­рмаційних те­хноло­гій Націона­льного лісотехніч­ного уні­верситету України

друк.

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.8. – С. 379-382.

Соколовський Я.І.

21.

Методичні вказівки з проходження перед­дипломної практики студентами спеціа­льності 7.05010102 “Інформаційні тех­нології проекту­вання” та 8.05010102 “Інформаційні тех­нології проекту­вання”.

друк.

Львів, НЛТУ України. – 2015. –32с.

Шабатура Ю.В.,

Крошний І.М.

20.

Технології комп'ютерного проектування

Елект­рон­ний ресурс

[Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” / авт. курсу О.Л. Сторожук, кафедра ІТ НЛТУ України. – Елект­ронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2015-2019. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=256 – необхідна авторизація.

19.

Методичні вказівки з проходження техно­логічної практики студентами напряму підготовки “Комп'ю­терні науки”

друк.

Львів, НЛТУ України. – 2015. –36с.

Шабатура Ю.В.,

Крошний І.М.

18.

Застосування су­часних інформа­ційно-комунікацій­них технологій для організації дистан­ційного навчання

друк.

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015.– Вип. 25.6. – С. 243-248.

Соколовський Я.І., Крошний І.М.

17.

Mathematical modeling and optimization of convective drying process of wood

друк.

Технічні вісті: наук. часопис. –  Львів: НУ “Львівська політехніка”. – 2015. –1(41), 2(42). – С. 21-27

Sokolovsjkyy Ja.,

Kroshnyy I.

16.

Положення про ор­ганізацію навчаль­ного процесу за  ди­станційною формою у Національному лісотехнічному університеті України

друк.

Львів, НЛТУ України. – 2015. –12с.

Адамовський М.Г.,

Борис М.М.,

Соколовський Я.І.


 15.

Комп’ютерна графіка

Елект­рон­ний ресурс

 [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.051801 “Деревооброблювальні технології” / авт. курсу О.Л. Сторожук, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2015-2018. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=889 – необхідна авторизація.

14.

Визначення модулів пружності заготовок з деревини дуба акустичним способом

друк.

Вісник Харківського на-ціонального техніч­ного університету сіль­ського господарства імені Петра Василенка: зб. наук.-техн. праць. – Харків: ХНТУСГ. – 2015. – Вип. 160. – С. 15-22.

Кривик О.О., Маєвський В.О., Удовицька М.В., Борисов В.М.

2014

13.

Determination of the Non-isotropic Elastic Features for Wood by an Ultrasonic Method.

друк.

Sustainable Resources and Technology for Forest Products: Proceedings of the 57th International Convention of Society of Wood Science and Technology. -  Zvolen, SLOVAKIA – 2014. – C.178-186. –

ISBN: 978-0-9817876-4-0

Sokolovsjkyy Ja.

12.

Теоретические и эксперименталь­ные исследования определения анизо­тропных механиче­ских характери­стик древесины акустическим методом

друк.

Актуальные направле­ния научных исследо­ваний XXI века: теория и практика / сб. науч. тр. – Воронеж:  ВГЛТА. – 2013. – №5(5). – С. 145-152.

Соколовський Я.І.

 

11.

Визначення анізотропних пружних характеристик деревини акустичним методом

друк.

Науковий вісник Наці­онального університету біоресурсів і природо­користування України. Серія: Техніка та енергетика АПК: зб. наук. праць. –  Київ: НУБіП України. – 2013. – Вип.185, ч.2. – С.226-236

Соколовський Я.І.

 

10.

Комп’ютерна вимі­рювальна система для визначення швидкості звуку в матеріалах

друк.

Вісник Національного університету “Львів­ська політехніка”. Cерія Комп’ютерні на­уки та інформаційні технології: зб. наук. праць. –  Львів: Вид-во НУ “Львівська політе­хніка”. – 2012. №732 – С.23-30.

Соколовський Я.І.,

Кенс І.Р.,

Борисов В.М.

9.

Вплив топографії струму кондукторного давача на чутливість вологоміра деревини

друк.

Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів та молодих науковців "Стан та перспективи розвитку деревообробки" – Львів : НЛТУ України. – 2011. – С. 5-6.

Борисов В.М.,

Кенс І.Р.

8.

Дослідження впливу фізичних характеристик деревини на швидкість поширення ультразвукових хвиль

друк.

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна  промисловість: міжвід. наук.-техн. зб. Матеріали міжн. наук.-техн. конф. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип.37.1. – С. 26-30.

Соколовський Я.І.

 

7.

Математичне моделювання та експериментальне визначення закономірностей поширення акустичних хвиль в деревині

друк.

Інтелектуальні  системи  прийняття  рішень  і  проблеми  обчислювального  інтелекту: матеріали міжнародної наукової конференції. Том 1. – Херсон: ХНТУ. – 2011. – С. 472-475.

Соколовський Я.І.

 

6.

Investigation of sound velocity in wood by non-contact method

друк.

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна  промисловість: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип.37.2. – С. 84-90.

Соколовський Я.І.,

Борисов В.М.

5.

Экспериментальное исследование влияния температуры и влажности на распространение акустических волн в древесине

друк.

Актуальные проблемы лесного комплекса: сб. науч. тр. под. общей редакцией Е.А. Памфилова – Брянск:  БГИТА.– 2011. – Вып.30. – С. 228-235.

Соколовський Я.І.,

Кенс І.Р.,

Борисов В.М.

4.

Використання інформаційних технологій для виявлення дефектів деревини акустичним методом

друк.

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2010.– Вип. 20.2. – С. 271-277.

Тураш Р.І., Кенс І.Р., Соколовський Я.І.

3.

Statistical simulation for influence of  wood  characteristies  on propagation speed of ultrasonic waves

друк.

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна  промисловість: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2009. – Вип.35. – С. 108-114.

Соколовський Я.І.

2.

Закономірності зв’язку теплофізичних і механічних властивостей деревини від швидкості поширення ультразвукових хвиль

друк.

Промислова гідравліка і пневматика: всеукраїнський наук.-техн. журнал. – Вінниця, 2006 №2(12) – С. 25-30.

Соколовський Я.І.,

 Сафаров В.О.

1.

Дослідження теплофізичних і пружних властивостей деревини ультразвуковим методом

друк.

Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2005.– Вип. 15.4. – С. 124-133.

Соколовський Я.І.,

 Сафаров В.О.

Методичні публікації
  1. Комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : спеціальність 122 “Комп’ютерні науки” / авт. О.Л. Сторожук, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=16 – необхідна авторизація.
  2. Технології комп'ютерного проектування [Електронний ресурс] : спеціальність 122 “Комп’ютерні науки” / авт. О.Л. Сторожук, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id= 256 – необхідна авторизація.
  3. Комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : спеціальність 187 "Деревообробні та меблеві технології" / авт. О.Л. Сторожук, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=721 – необхідна авторизація.
  4. Комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології” / авт. О.Л. Сторожук, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=667 – необхідна авторизація.
  5. Комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : спеціальність 161 “Хімічні технології та інженерія” / авт. О.Л. Сторожук, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=674 – необхідна авторизація.
Патенти
Назва №, дата, Бюл.Співавтори
 10

Система зволоження повітря у кліматичній камері

друк.

Патент України на корисну модель №136287, заявл. 05.03.2019; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15

Флуд Л.О., Яцишин С.І., Борисов В.М.

 9

Електрод давача кондуктометричного вологоміра деревини

друк.

Патент України на корисну модель №136284, заявл. 05.03.2019; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15

Флуд Л.О., Яцишин С.І., Борисов В.М.

 8

Акустичний спосіб визначення часу досягнення стаціонарного розподілу вологості та температури в об’ємі зразка матеріалу

друк.

Патент України на корисну модель №78426, заявл. 19.03.2012; опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6

Пристрій для безконтактного вимірювання швидкості звуку в зразку матеріалу

друк.

Патент України на корисну модель №76854, заявл. 19.03.2012; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2

 

Соколовський Я.І., Кенс І.Р., Борисов В.М.

Кріплення зразка для проведення резонансних випробувань деревини

друк.

Патент України на корисну модель №76853, заявл. 19.03.2012; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2

 

Соколовський Я.І.,

Кенс І.Р.,

Борисов В.М.

 5

Модуляційний  спосіб вимірювання швидкості звуку в матеріалах

друк.

Патент України на корисну модель №53506, заявл. 06.04.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19

Соколовський Я.І.,

Борисов В.М. 

 4

Двохчастотний спосіб вимірювання швидкості звуку в матеріалах

друк.

Патент України на корисну модель №40118, заявл. 27.10.2008; опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6

 

Соколовський Я.І.,

Борисов В.М.

Кореляційний спосіб вимірювання швидкості звуку в матеріалах

друк.

Патент України на корисну модель №37774, заявл. 17.06.2008; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23

Соколовський Я.І.,

Борисов В.М.

 2

Ультразвуковий спосіб визначення навантаження відповідного умовній границі міцності деревини

друк.

Патент України на корисну модель №35456, заявл. 25.02.2008; опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18

Соколовський Я.І.,

Борисов В.М.

 1

Фазовий спосіб вимірювання швидкості звуку

друк.

Патент України на корисну модель №31823, заявл. 03.12.2007; опубл. 25.04.2008, Бюл. № 8

Соколовський Я.І.,

Борисов В.М.

 

Останнє редагуванняЧетвер, 18 червня 2020 16:36