logo3

Log in

Крошний Ігор Миколайович

P1018913Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент

 

Освіта

У 2005 році закінчив Український державний лісотехнічний університет (м.Львів) за спеціальністю "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Посада, наукові ступені та звання:

Посада - доцент кафедри.

Науковий ступінь - кандидат технічних наук.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами: Математичне та програмне забезпечення автоматизації моделювання та розрахунку фізико-математичних процесів. Математичне моделювання та аналіз технічних обєктів у САПР.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки та Інформаційні системи та технології. Читає курси лекцій, веде лабораторні заняття з диcциплін:

  • Моделювання систем.
  • Геометричне моделювання.
  • Теорія прийняття рішень.
  • Теорія керування та проектування оптимальних систем.

Список науково-методичних праць: Google   Scopus

НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2021
42.

Mathematical modeling and experimental studies of acoustic wave propagation in anisotropic medium

  Scopus

IEEE 16 th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM), 22-26 February, 2021, Lviv, Ukraine   (SCOPUS)

Y. Sokolovskyy, O. Storozhuk, M.Levkovych, I.Kroshnyy, I.Boretska, B.Kshyvetskyy

41. Mathematical model of rheological behavior of wood plate taking into account the zone of evaporation of moisture метеріали конференції Scopus Materials Science and Engineering (MSE), Volume 1016, 012008, 2021 Ya. Sokolovskyy, 
I. Boretska,
 I. Kroshnyy,
 S. Yatsyshyn,
O. Storozhuk
2020
40.

Software and algorithmic support for finite element analysis of spatial heat-and-moisture transfer using cloud technology 

метеріали конференції Scopus XV International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies- CSIT2020,' Vol.1,pp.415-418,23-26 September, 2020 (SCOPUS) Yaroslav Sokolovskyy, Andriy Nechepurenko, Ivan Sokolovskyy Igor Kroshnyy; and Olha Mokrytska
2019
39. Mathematical models and analysis of the heat-mass-transfer in anisotropic materials taking into account the boundaries of phase transition  метеріали конференції   15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems, CADSM 2019 - Proceedings Sokolovskyy, Y.Boretska, I.Kroshnyy, I.Gayvas, B.
38. Mathematical modeling of heat transfer in anisotropic biophysical materials, taking into account the phase transition boundary метеріали конференції Scopus CEUR Workshop Proceedings
2488, с. 121-132
Sokolovskyy, Y.Boretska, I.Gayvas, B., , Shymanskyi, V.Gregus, M.
2018
37. Mathematical modeling of the heat-mass-exchange in anisotropic environments taking into account the boundary of phase transition метеріали конференції Scopus IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2018 - Proceedings
1,8526712, с. 147-150
Sokolovskyy, Y.Boretska, I.Gayvas, B.Kroshnyy, I.
36.

Геометричне моделювання:
спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”

[Електронний ресурс]   Лабораторний практикум з дисципліни: Геометричне моделювання. – Львів: НЛТУ України, 2018. – 94 с.  
2017
35.

Закономірності впливу анізотропії механічних
характеристик на в’язкопластичний стан деревини

стаття  фахове

Технічні науки та технології : науковий журнал. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т. – 2017. – № 1 (7). – С. 187-199.

Я. Соколовський,
В. Криштапович,
І. Крошний

34.

Information system of automation modeling process of
convective drying of wood

стаття  -

Forestry and wood technology, 2017,  Warsaw, №99, p. 88-97.

Sokolovsjkyy Ja.,
Sinkevych O.,
Mokrytska O.
2016
33. Modeling of non-isotermal moisture transfer and visco-elastic deformation of wood as a fractal structure стаття  - Forestry and wood technology, 2016, Warsaw, p. 130-137 Sokolovsjkyy Ja., Shymanskyi V., Mokrytska O., Storozhuk O.
2015
32.

Mathematical modeling and optimization of
convective drying process of wood.

стаття  фахове

Технічні вісті: наук. часопис. –  Львів: НУ “Львівська політехніка”. – 2015.
–1(41), 2(42). – С. 21-27.

Ya. Sokolovskyy,
O. Storozhuk
31. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Моделювання систем” методичні вказівки  - Напрям підготовки 6.050101 “Комп'ю-терні науки”. – Електронний навчальний практикум. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 63 с. – необхідна авторизація. Процик Ю.С.,
Рожак П.І.
30. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Чисельні методи” методичні вказівки  - Напрям підготовки 6.050101 “Комп'ю-терні науки”. – Електронний навчальний практикум. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 98 с. – необхідна авторизація. Думанський О.І., Бекас Б.О.
29. Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для організації дистанційного навчання стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково технічних праць. – Львів, 2015. – Вип. 25.6. – С. 243-248 Соколовський Я.І., Сторожук О.Л.
28. Основні підходи до створення та використання електронних навчальних курсів на кафедрі інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково технічних праць. – Львів, 2015, Вип. 25.8. – С. 379-382 Соколовський Я.І., Сторожук О.Л.
27. Методичні вказівки з проходження перед¬дипломної практики студентами спеціаль-ності 7.05010102 “Інформаційні технології проекту-вання” та 8.05010102 “Інформаційні техно-логії проектування” стаття  - Львів, НЛТУ України. – 2015. – 32 с. Сторожук О.Л., Шабатура Ю.В.
26. Методичні вказівки з проходження техно¬логічної практики студентами напряму підготовки “Комп'ю-терні науки” стаття  - Львів, НЛТУ України. – 2015. – 36 с. Сторожук О.Л., Шабатура Ю.В.
25. Програмне забезпечення для імітаційного моделювання процесу розкрою колод на радіальні пиломатеріали стаття  - Науковий вісник Наці¬онального університету біоресурсів і природо-користування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво: зб. наук. праць. – Київ: НУБіП України. – 2015. – Вип.229. – С. 347-354 Коширець С.І.
24. Mathematical modeling of visco-elastic-plastic  deformation in capillary-porous materiuls  in the  drying process матеріали  Scopus, фахове The X International Scientific and Technical Conference COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES 14-17 September 2015 Lviv, Ukraine Sokolovskyy Y., 
Yarkun V.
2014
23. Моделювання систем у GPSS World стаття  - Навчальний посібник серія “Комп’ютинг”. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. – 288 с.(Рекомендовано МОН України) Соколовський Я.І., Шабатура Ю.В., Виклюк І.М., Дендюк М.В.
22. Mathematical modeling of capillary-porous materials elastic-viscous-plastic deformation in the drying process стаття  - 16-th International Conferense SAIT 2014 “System Analysis and Informational Technologies”, Kyiv.– May 26-30, 2014. – P. 323 Sokolovsjkyy Ja.,Boretska I.,Sykala O.
21. Дослідження пружнов’язко-пластичного стану деревини у процесі сушіння стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково технічних праць. – Львів, 2014. – Вип. 24.3. – C.118-130. Соколовський Я.І., Прусак Ю.В.
20. Mathematical modeling of timber elastic-viscous-plastic deformation іn the wood drying process стаття  - Лесотехнический журнал. – Воронеж, 2014. – Том 4 № 2 (14). – С. 166-177 Sokolovsjkyy Ja.,Prusak Yu.
19. Mathematical modeling and optimization of convective drying process of wood стаття  - Technical News, Review of the Ukrainian Engineering Society in Lviv, 2015/1(41), 2(42). – P. 21-27 Sokolovsjkyy Ja.,Prusak Yu.
2013
18. Моделювання та оптимізація процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів стаття   Вісник Національного університету „Львівсь-ка політехніка” : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – № 751. – С. 147–153 -

17.

Моделювання та оптимізація процесу сушіння капілярнопористих матеріалів

 стаття    Комп`ютерні науки та інформаційні технології. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. – 2013. – №751. – С.147-153.  -
16. Mathematical modelling and optimization  of  non isothermal moisture  transfer and viscoelasticity  state of  woodin process of drying  стаття  

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і приро¬докористування України, серія Техніка та енергетика АПК, вип.185, частина 2, 2013, стор.218-225

Капран І.Д., Крошний І.М., Соколовський Я.І.

2012
15. Спосіб неруйнівного вимірювання та контролю напружень в гігроскопічних матеріалах у процесі сушіння стаття   Патент на корисну модель № 72200 Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10 серпня 2012 року. Бюлетень № 15, 3с Соколовський Я.І., Капран І.Д.
14. Алгоритмічно-програмне забезпечення системи моделювання процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів стаття   ІІ наук.-техн. конф. “Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”. – Львів : Фізико-механічний інститут ім. Г. Карпенка НАН України, 2012. – С. 264-267 Соколовський Я.І., Мокрицька О.В., Здолбіцький А.П.
13. Математичне моде-лювання процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів з врахуванням пружних, в’язкопру-жних і пластичних деформацій стаття   VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Математичне та імітаційне моделювання систем” (МОДС '2012) : Тези доп. – Чернігів-Жукин, 2012. – С. 46-49 Соколовський Я.І., Яркун В.І., Прусак Ю.В., Федорів-Лис М.Є.
12. Modeling and optimization of drying capillary-porous materials стаття   Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry. Collection of scientific and technical works. – Lviv : NUFWT of Ukraine, 2012. – Vol. 38. – P. 102-109 Sokolovskyy Ya., Stadnyk M.
11. Об'єктно-орієнтована програмна система дослідження процесу сушіння деревини з урахуванням пружних, в'язкопружних і пружно-пластичних деформацій стаття   Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 14-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2012. – Київ, ННК “ІПСА” НТУУ ”КПІ”, 2012. – С. 130-132 Соколовський Я.І., Стельмах Р.П.
10. Математична модель тепломасообмінних полів у висушуваній деревині з врахуванням пруж-них, в’язкопружних і пружно-пластичних деформацій. стаття   Інформаційні процеси і технології “Інформатика – 2012” : матер. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів. – Севастополь : СевНТУ, 2012. – С. 108-110. -
9. Алгоритмічне та програмне забезпечення системи моделювання та аналізу процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів стаття   Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, НУ «ЛП», 2012. – № 732. – С. 306-315 Соколовський Я.І.

8.

Моделювання тепломасообмінних полів у висушуваній деревині з врахуванням пружних, в’язкопружних і пружнопластичних деформацій

тези

 

Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту», Євпаторія-2012. – с.191-193

Мокрицька О.В.,
Яркун В.І.

2011

7.

Математичне та програмне забезпечення автоматизації розра-хунку деформаційно-релаксаційних та тепломасообмінних процесів у капілярно-пористих матеріалах

тези

 

VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в економіці, науці і освіті”, 25-27 травня 2011р.,  м. Черкаси-Одеса.

Мокрицька О.В., Борецька І.Б., Капран І.Д..

6.

Автоматизація процесів моделювання деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів у капілярно-пористих матеріалах

тези

 

Міжнародна конференція «Системний аналіз та інформаційні технології» SAIT – 2011, 23-28 травня 2011р., Київ, ст.159

Мокрицька О.В., Капран І.Д., Здолбіцький А.П.

5.

Математичне моделювання тепло-вологоперенесення у середовищах з фрактальною структурою

стаття

 

Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы международной научной конференции. Том 1. – Херсон: ХНТУ, 2011 – С. 117-120.

Шиманський В.М., Сало М.Ф.

4.

Чисельне моделювання тепломасо-обмінних процесів з використанням штучних нейронних мереж

тези

 

Конференція INFOTECH-2011, м. Київ.

Борецька І.Б., Шиманський В.М., Капран І.Д.

3.

Застосування штучних нейронних мереж для чисельного моделювання тепломасообмінних процесів

тези

 

VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Математическое и имитационное моделирование систем», МОДС 2011, Чернігів 2011

Борецька І.Б., Капран І.Д.

2.

Математична модель деформаційно-релаксаційних процесів у капілярно-пористих матеріалах з параметрами внутрішнього і зовнішнього тепломасоперенесення

стаття

 

Вісник національного університету  «Львівська політехніка», Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, НУ «ЛП» - 2011

-

1.

Математичне моделювання впливу зовнішнього середовища на напружено-деформівний стан деревини у процесі сушіння

стаття

 

Вісник національного університету  «Львівська політехніка», Комп’ютерні системи проектування. Теорія інформатики. – Львів, НУ «ЛП» - 2011

-

Останнє редагуванняСубота, 06 березня 2021 22:36