logo3

Log in

Яркун Володимир Ігорович

YarkunСтарший викладач кафедри.

Науковий ступінь - магістр з Інформаційних технологій проектування.

Освіта

У 2006 році з відзнакою закінчив Червоноградський державний технікум гірничих технологій та економіки (м. Червоноград) за спеціальністю Програмування для електронно обчислювальної техніки та автоматизованих систем з присвоєнням кваліфікації молодший спеціаліст - технік-програміст.

У 2010 році з відзнакою закінчив Національний лісотехнічний університет (м.Львів) за спеціальністю "Інформаційні технології проектування" з присвоєнням кваліфікації аналітика інформаційних технологій проектування.

2016р. - курси підвищення кваліфікації «Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища Львівської політехніки».

Сфера наукових інтересів:

Веде дослідження за напрямами: Об'єктоорієнтовані моделі та методи дослідження фізико-механічних процесів у системах автоматизованого проектування.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 122 - Комп'ютерні науки та 126 - Інформаційні системи та технології. Веде лабораторні занняття з дициплін: 

  • Хмарні технології;
  • Веб-технології та веб-дизайн;
  • Технологія розподілених і паралельних обчислень;
  • Методи та засоби ООАП;
  • Програмне забезпечення ІТП;

Поєднання науково-педагогічної роботи та практичної фахової діяльності:

З 2016 року керівник Центру веб-комунікацій НЛТУ України. 

Список науково-методичних праць:Google   Scopus web of science

Матеріали конференцій
НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніАвтори
2020
20.

Автоматизована система підбору освітніх програм за наявними сертифікатами ЗНО

матеріали    Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології: матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 15-17 жовтня 2020 р.). – Львів: кафедра інформаційних технологій  НЛТУ України, 2019. – __-__ с.  Самотій Т.С.
Яркун В.І.
18. Software and algorithmic support for finite element analysis of spatial heat-and-moisture transfer in anisotropic capillary-porous materials матеріали SCOPUS Second International Conference Data Stream Mining Processing, DSMP, 2020, Lviv, August 21-25 2020, p.316-320 Yaroslav Sokolovskyy, Andriy Nechepurenko, Tetiana Samotii, Svitlana Yatsyshyn, Olha Mokrytska and Volodymyr Yarkun
17. Parallel realization of the problem of heat and moisture transfer in fractal-structure materials матеріали SCOPUS

XV International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies- CSIT2020'/International Workshop on Computational Methods and Information Transformation Systems  IWCMITS 2020,VOL.№2,pp.86-90, 23-26 September, 2020 (SCOPUS)

Yaroslav Sokolovskyy, Volodymyr Yarkun, Andriy Nechepurenko, Mar'Iana Levkovych and Yuriy Protsyk
2019
16.

Апробація паралельного алгоритму для дослідження двовимірного тепломасоперенесення на підставі похідних дробового порядку

матеріали конференції -  Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології: матеріали першої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 10-12 жовтня 2019 р.). – Львів: кафедра інформаційних технологій  НЛТУ України, 2019. – 41-42 с.  -
2018
15. Аспекти розвитку веб-ресурсів Національного лісотехнічного університету України: проблеми та перспективи матеріали  - 10-та науково-практична конференція. м. Львів, 21-23 листопада 2018 року/ – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 10-14с. -
2017
14. Mathematical and Software Providing of Research of Deformation and Relaxation Processes in Environments with Fractal Structure матеріали Scopus, фахове Комп’ютерні науки та інформаційні технології CSIT 2017: Матеріали ХІІ міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2017. Том1. – Львів: Видавництво «Вежа і Ко», 2017. – 24-27с. Y. Sokolovskyy,
V. Shymanskyi,
M. Levkovych
13. Адаптивна верстка як засіб залучення відвідувачів на сайт ВНЗ тези  фахове 2-га Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні і web- технології» (PMW-2017) Харків, 16-22 травня 2017, - С.119-120 Бабій О.І.
2016
12. Моделювання неізотермічного вологопере-несення та деформування у середовищах з використанням алгоритмів розпаралелювання матеріали  - IV Науково-технічна конференція “Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2016р., с.88-92. Соколовський Я.І.
Шиманський В.М.
Левкович М.В.
 11. Чисельне моделювання тепломасоперене-сення в середовищах з фрактальною структурою з використанням розпаралелювання матеріали  - 14 Міжнародна науково-практична конференція. “Математичне та імітаційне моделювання систем” (МОДС - 2016), Київ, Жукін - 2016 Левкович М.В.
Стельмах Р.П.
10.  Mathematical Modeling of Heat and Moisture Transfer and Reological behavior in Materials with Fractal Structure using the parallelization of Predictor-Corrector Numerical Method матеріали  Scopus, фахове 1-st International Conference Data Stream Mining Processing DSMP 2016, Lviv, 23-27.08.2016, p.108-111 Shymanskyi V.
Levkovych M.
9. Чисельне моделювання двовимiрного тепломасоперенесення на пiдставi похiдних дробового порядку тези  -

18-th International Conference SAIT 2016. Kyiv, Ukraine, May 30 – June 2, 2016. – 158-161p.

Соколовський Я.I.,
Левкович М.В., 
Ликтей Ю.Т.,
Стельмах Р.П.
2015
8. Чисельне моделювання тепломасоперене-сення у середовищах з фрактальною структурою тези  - ІІІ Міжнародна конференція автоматичного управління та інформаційних технологій, ІСАСІТ – 2015, 11-13 грудня 2015 р., Київ, НТУ КПІ, – С.41-43. Соколовський Я.І., Левкович М.В.,
Герасимчук О.П., 
7. Mathematical modeling of visco-elastic-plastic  deformation in capillary-porous materiuls  in the  drying process тези  Scopus, фахове The X International Scientific and Technical Conference COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES 14-17 September 2015 Lviv, Ukraine Sokolovskyy Y.,
Kroshnyy I.,
6. Математичні моделі деформаційно-релаксаційних процесів з використанням похідних дробового порядку матеріали  - Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки»(ПІКТ-2015), м. Чернівці, 26-29 травня 2015 р. - с. 43-45

Соколовський Я.І.,
Москвітіна М.В.,
Борецька І.Б.,
Коширець С.І.,

5. Програмне забезпечення автоматизації скінченно-елементної дискретизаці тривимірних областей тези  - Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. –  с.47-49. Герасимчук О.П., Соколовський Я.І.,
Нечепуренко А.В.
2012
4. Математичне моделювання процесу сушіння капілярнор-пористих матеріалів з врахуванням в’язкопружних і пластичних деформацій тези   VII Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем» - МОДС 2012, стор. 46 Соколовський Я.І.,
Крошний І.М., 
Прусак Ю.В.,
Федорів-Лис М.Є.
3. Автоматизоване проектування лісосушильних камер засобами SolidWorks API та COSMOSFLOWORKS тези  фахове ІІ Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природо-користування», Львів 19-22.09.2012р. стр.90. Соколовський Я.І.,
Рожак П.І.,
2. Моделювання тепломасо-обмінних полів у висушуваній деревині з врахуванням пружних, в’язкопружних і пружнопластичних деформацій тези   Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту», Євпаторія-2012. – с.191-193 Соколовський Я.І.,
Крошний І.М.,
Мокрицька О.В.,
2011
1. Mathematical modeling of interrelation between deformationrelaxational processes in capillary-porous bodies and parameters of internal and external heat and mass transfer матеріали   Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011.

Kroshny Ihor, 
Salo Mykola,
Prysak Yura

Методичні розробки
НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніАвтори
5. Завдання до курсового проектування з дисципліни "Технології розподілених та паралельних обчислень" для студентів спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи та технології методичні вказівки  - Електронний варіант. Львів, НЛТУ України. – 2018. – с.28

Соколовський Я.І., Яркун В.І., Нечепуренко А.В., Семенишин Н.О.

4.

Веб-технології та веб-дизайн. 

практикум  - [Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=6 (дата звернення 15.08.2017). – Необхідна авторизація. Карашецький В.П., Яркун В.І., Поберейко С.Б.
3.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технології розподілених та паралельних обчислень". методичні вказівки  - Електронний варіант. Львів, НЛТУ України. – 2017. Яркун В.І.,
Герасимчук О.П.,
Нечепуренко А.В.,
Семенишин Н.О. 
2. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни Веб-технології та веб-дизайн методичні вказівки  - Електронний варіант Яркун В.І., Карашецький В.П.
1. Завдання до курсового проектування з дисципліни "Технології розподілених та паралельних обчислень" для студентів напряму "Компютерні науки" методичні вказівки  - Електронний варіант. Львів, НЛТУ України. – 2015. – с. 73 Герасимчук О.П., Яркун В.І.
Статті
НазваХарактер РоботиКатеегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2. Автоматизована веб-система підбору і відображення оптимальних апроксимант для одновимірних та двовимірних залежностей. стаття - Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» Луцьк, 2019. Випуск 34. с47-52.  Карашецький В.П.
1. Алгоритмічне та програмне забезпечення для дослідження неізотермічного вологоперенесення у середовищах ізфрактальною структурою стаття - НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. – 308-318с. Соколовський Я.І., Левкович М.В. 

 

Останнє редагуванняПонеділок, 19 жовтня 2020 09:39