logo3

Log in

Яркун Володимир Ігорович

YarkunСтарший викладач кафедри.

Науковий ступінь - магістр з Інформаційних технологій проектування.

Освіта

У 2006 році з відзнакою закінчив Червоноградський державний технікум гірничих технологій та економіки (м. Червоноград) за спеціальністю Програмування для електронно обчислювальної техніки та автоматизованих систем з присвоєнням кваліфікації молодший спеціаліст - технік-програміст.

У 2010 році з відзнакою закінчив Національний лісотехнічний університет (м.Львів) за спеціальністю "Інформаційні технології проектування" з присвоєнням кваліфікації аналітика інформаційних технологій проектування.

2016р. - курси підвищення кваліфікації «Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища Львівської політехніки».

Сфера наукових інтересів:

Веде дослідження за напрямами: Об'єктоорієнтовані моделі та методи дослідження фізико-механічних процесів у системах автоматизованого проектування.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 122 - Комп'ютерні науки та 126 - Інформаційні системи та технології. Веде лабораторні занняття з дициплін: 

  • Хмарні технології;
  • Веб-технології та веб-дизайн;
  • Технологія розподілених і паралельних обчислень;
  • Методи та засоби ООАП;
  • Програмне забезпечення ІТП;

Поєднання науково-педагогічної роботи та практичної фахової діяльності:

З 2016 року керівник Центру веб-комунікацій НЛТУ України. 

Список науково-методичних праць:Google   Scopus web of science

Матеріали конференцій
НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2020
17. Software and algorithmic support for finite element analysis of spatial heat-and-moisture transfer in anisotropic capillary-porous materials матеріали SCOPUS Second International Conference Data Stream Mining Processing, DSMP, 2020, Lviv, August 21-25 2020, p.331-336 (SCOPUS) Yaroslav Sokolovskyy, Andriy Nechepurenko, Tetiana Samotii, Svitlana Yatsyshyn, Olha Mokrytska and Volodymyr Yarkun
2019
16.

Апробація паралельного алгоритму для дослідження двовимірного тепломасоперенесення на підставі похідних дробового порядку

матеріали конференції -  Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології: матеріали першої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 10-12 жовтня 2019 р.). – Львів: кафедра інформаційних технологій  НЛТУ України, 2019. – 41-42 с.  -
2018
15. Аспекти розвитку веб-ресурсів Національного лісотехнічного університету України: проблеми та перспективи матеріали  - 10-та науково-практична конференція. м. Львів, 21-23 листопада 2018 року/ – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 10-14с. -
2017
14. Mathematical and Software Providing of Research of Deformation and Relaxation Processes in Environments with Fractal Structure матеріали Scopus, фахове Комп’ютерні науки та інформаційні технології CSIT 2017: Матеріали ХІІ міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2017. Том1. – Львів: Видавництво «Вежа і Ко», 2017. – 24-27с. Y. Sokolovskyy,
V. Shymanskyi,
M. Levkovych
13. Адаптивна верстка як засіб залучення відвідувачів на сайт ВНЗ тези  фахове 2-га Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні і web- технології» (PMW-2017) Харків, 16-22 травня 2017, - С.119-120 Бабій О.І.
2016
12. Моделювання неізотермічного вологопере-несення та деформування у середовищах з використанням алгоритмів розпаралелювання матеріали  - IV Науково-технічна конференція “Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2016р., с.88-92. Соколовський Я.І.
Шиманський В.М.
Левкович М.В.
 11. Чисельне моделювання тепломасоперене-сення в середовищах з фрактальною структурою з використанням розпаралелювання матеріали  - 14 Міжнародна науково-практична конференція. “Математичне та імітаційне моделювання систем” (МОДС - 2016), Київ, Жукін - 2016 Левкович М.В.
Стельмах Р.П.
10.  Mathematical Modeling of Heat and Moisture Transfer and Reological behavior in Materials with Fractal Structure using the parallelization of Predictor-Corrector Numerical Method матеріали  Scopus, фахове 1-st International Conference Data Stream Mining Processing DSMP 2016, Lviv, 23-27.08.2016, p.108-111 Shymanskyi V.
Levkovych M.
9. Чисельне моделювання двовимiрного тепломасоперенесення на пiдставi похiдних дробового порядку тези  -

18-th International Conference SAIT 2016. Kyiv, Ukraine, May 30 – June 2, 2016. – 158-161p.

Соколовський Я.I.,
Левкович М.В., 
Ликтей Ю.Т.,
Стельмах Р.П.
2015
8. Чисельне моделювання тепломасоперене-сення у середовищах з фрактальною структурою тези  - ІІІ Міжнародна конференція автоматичного управління та інформаційних технологій, ІСАСІТ – 2015, 11-13 грудня 2015 р., Київ, НТУ КПІ, – С.41-43. Соколовський Я.І., Левкович М.В.,
Герасимчук О.П., 
7. Mathematical modeling of visco-elastic-plastic  deformation in capillary-porous materiuls  in the  drying process тези  Scopus, фахове The X International Scientific and Technical Conference COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES 14-17 September 2015 Lviv, Ukraine Sokolovskyy Y.,
Kroshnyy I.,
6. Математичні моделі деформаційно-релаксаційних процесів з використанням похідних дробового порядку матеріали  - Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки»(ПІКТ-2015), м. Чернівці, 26-29 травня 2015 р. - с. 43-45

Соколовський Я.І.,
Москвітіна М.В.,
Борецька І.Б.,
Коширець С.І.,

5. Програмне забезпечення автоматизації скінченно-елементної дискретизаці тривимірних областей тези  - Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. –  с.47-49. Герасимчук О.П., Соколовський Я.І.,
Нечепуренко А.В.
2012
4. Математичне моделювання процесу сушіння капілярнор-пористих матеріалів з врахуванням в’язкопружних і пластичних деформацій тези   VII Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем» - МОДС 2012, стор. 46 Соколовський Я.І.,
Крошний І.М., 
Прусак Ю.В.,
Федорів-Лис М.Є.
3. Автоматизоване проектування лісосушильних камер засобами SolidWorks API та COSMOSFLOWORKS тези  фахове ІІ Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природо-користування», Львів 19-22.09.2012р. стр.90. Соколовський Я.І.,
Рожак П.І.,
2. Моделювання тепломасо-обмінних полів у висушуваній деревині з врахуванням пружних, в’язкопружних і пружнопластичних деформацій тези   Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту», Євпаторія-2012. – с.191-193 Соколовський Я.І.,
Крошний І.М.,
Мокрицька О.В.,
2011
1. Mathematical modeling of interrelation between deformationrelaxational processes in capillary-porous bodies and parameters of internal and external heat and mass transfer матеріали   Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011.

Kroshny Ihor, 
Salo Mykola,
Prysak Yura

Методичні розробки
НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніАвтори
5. Завдання до курсового проектування з дисципліни "Технології розподілених та паралельних обчислень" для студентів спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи та технології методичні вказівки  - Електронний варіант. Львів, НЛТУ України. – 2018. – с.28

Соколовський Я.І., Яркун В.І., Нечепуренко А.В., Семенишин Н.О.

4.

Веб-технології та веб-дизайн. 

практикум  - [Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=6 (дата звернення 15.08.2017). – Необхідна авторизація. Карашецький В.П., Яркун В.І., Поберейко С.Б.
3.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технології розподілених та паралельних обчислень". методичні вказівки  - Електронний варіант. Львів, НЛТУ України. – 2017. Яркун В.І.,
Герасимчук О.П.,
Нечепуренко А.В.,
Семенишин Н.О. 
2. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни Веб-технології та веб-дизайн методичні вказівки  - Електронний варіант Яркун В.І., Карашецький В.П.
1. Завдання до курсового проектування з дисципліни "Технології розподілених та паралельних обчислень" для студентів напряму "Компютерні науки" методичні вказівки  - Електронний варіант. Львів, НЛТУ України. – 2015. – с. 73 Герасимчук О.П., Яркун В.І.
Статті
НазваХарактер РоботиКатеегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2. Автоматизована веб-система підбору і відображення оптимальних апроксимант для одновимірних та двовимірних залежностей. стаття - Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» Луцьк, 2019. Випуск 34. с47-52.  Карашецький В.П.
1. Алгоритмічне та програмне забезпечення для дослідження неізотермічного вологоперенесення у середовищах ізфрактальною структурою стаття - НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. – 308-318с. Соколовський Я.І., Левкович М.В. 

 

Останнє редагуванняПонеділок, 20 липня 2020 13:11