Яцишин Світлана Іванівна

koshiretssДоцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Освіта

У 2005 році закінчила Національний лісотехнічний університет України (м.Львів) за спеціальністю "Автоматизація виробничих процесів і компютеро-інтегровані тенології".

Посада, наукові ступені та звання:

Посада - доцент кафедри.

Науковий ступінь - кандидат технічних наук.

Тема кандидатської дисертації: „Моделі та засоби вдосконалення процесу розкрою колод хвойних порід на пилопродукцію для столярного виробництва”, 2011р. 

Сфера наукових інтересів:

Вчена веде дослідження за напрямами: Математичне моделювання в інформаційних системах, моделювання технологічних процесів. Автоматизація технологічної підготовки виробництва.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Читає курси лекцій, веде практичні занняття з дициплін:

  • Автоматизація проектування інформаційних систем.
  • Управління ІТ-проектами.
  • Об'єктно-орієнтоване програмування.
  • Основи  WEB-дизайну.

Список наково-методичних праць

НазваХарактер роботиВихідні дані Співавтори
2015 рік
         
35. Determination of the Limiting Stress State in the Timber with the Gradient Humidity Fields стаття PRO LIGNO. – Brasov, Romania. Vol.11. № 1. – p. 12‑17

Pobereyko B.P.,
Flud L.O.,
KoshyretsS.I.

34. Computer simulation of deformation processes in polyvinyl acetate adhesive joints of wood стаття Технічні вісті: Науково-публіцис-тичний часопис "Львівська політехніка". Львів: Видавни-цтво НУ"Львівська політехніка". - 2015/ 1(41), 2(42). – С. 50‑52. Kshyvetsky B.Y.,
 Koshyrets S.I.
33. Дослідження впливу еліптичності попере-чного перерізу торця колоди хвойних по-рід на ефективність виходу радіальних пиломатеріалів стаття Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 255‑266. Коширець С.І., 
Грицюк  Ю.І.  
Дендюк М.В.
32. Дослідження впливу розмірно-якісних характеристик колод хвойних порід на ефективність виходу радіальних пиломатеріалів. стаття Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.8. – С. 306‑314. Грицюк  Ю.І., 
Коширець С.І.
31. Програмне забезпечення для імітаційного моделювання процесу розкрою колод на радіальні пиломатеріали стаття Науковий вісник Національного університету біоресурсів і приро-докористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво: зб. наук. праць. –  Київ: НУБіП України. – 2015. – Вип.229. – С. 347-354.

Коширець С.І.,
Крошний І.М.

30.

Mathematical modeling and simulation of the mechanical component of the fully differential capacitive MEMS accelerometer using Matlab/Simulink environment

стаття Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2015. – №. 841. – С. 61-67. Головатий А.І., 
Теслюк В.М., 
Панчак Р.Т., 
Коширець С.І.
29. Робота в середовищі PhotoShop Методичні вказівки [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.020207 “Дизайн” / С.І. Коширець, Л. О. Флуд, кафедра ІТ . – Робота в середовищі PhotoShop. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт.  – Львів: НЛТУ України, 2015. – с.28. Коширець С.І., 
Флуд Л.О.
28. Об'єктно-орієнтоване
програмування мовою С++
Методичні вказівки [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” / авт. С.І. Коширець, М.Ф.Сало, Я.І. Соколовський, кафедра ІТ НЛТУ України. – Лабораторний практикум з ООП в Visual Studio. – Львів: НЛТУ України, 2015. – с.127.

Коширець С.І.,

Сало М.Ф., 
Соколовський Я.І.

27. Основи Web-дизайну Методичні вказівки [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.051801 “Деревооброблювальні технології ” / авт. С.І. Коширець, кафедра ІТ НЛТУ України. – Лабораторний практикум. – Львів: НЛТУ України, 2015. –с.37. Коширець С.І.
26. Розроблення інформаційно-пошукової системи “Ботанічний сад НЛТУУ” тези [Електронний ресурс] : Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі. Збірник наук. статей за матер. доповідей наук.-практ. конференції 26 грудня 2014 року. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – С. 187-193. Коширець С.І.,
Бичинюк І.В.,
Бичинюк О.В.
25. Математичні моделі деформаційно-релаксаційних процесів з використанням похідних дробового порядку матеріали Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки»(ПІКТ-2015), м. Чернівці, 26-29 травня 2015 р. -с. 43-45 Соколовський Я.І.,
Москвітіна М.В.,
Борецька І.Б.,
Коширець С.І.,
Яркун В.І.
2013 рік

24.

Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з дисципліни "Управління ІТ-проектами"

Методичні вказівки до лабораторних робіт

 НЛТУ України, Львів 2013

 -

23.

Робота в середовищі PhotoShop

Методичні вказівки до лабораторних робіт

 

 НЛТУ України, Львів 2013

 Флуд О.Л.

2010 рік

22.

Аналіз технологій виготовлення заготовок клеєного бруса для потреб столярного виробництва

стаття

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. . – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 87-92.

Ю. І. Грицюк

21.

Математична модель багатостадійної оптимізації процесу розкрою

тези

Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI '2010) : матер. Міжнар. наук. конф. –  Євпаторія. – 2010. – С.86-90.

Ю. І. Грицюк

2009 рік

20.

Комплексне використання деревини колод хвойних порід у процесі виготовлення пиломатеріалів

стаття

Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 7. – С. 139-146.

Ю. І. Грицюк

19.

Моделювання вад деревини

стаття

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.13. – С. 254-264.

Ю. І. Грицюк

18.

Математична модель оптимізації багатостадійного процесу розкрою деревини

стаття

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.12. – С. 96-101.

Ю. І. Грицюк

2007 рік

17.

Моделювання процесу розкрою колод хвойних порід на радіальні пиломатеріали для потреб столярного виробництва

стаття

Проблеми трибології : зб. наук. праць. – Хмельницький. – 2007. – С. 130-135.

Ю. І. Грицюк

16.

Застосування методів числового інтегрування для розрахунку об'ємів радіальних пиломатеріалів та відходів деревин

тези

Информатика и компьютерные технологии 2007 : сб. труд. третей межд. науч.-техн. конф. – Донецьк :  ДонНТУ. – 2007. – С. 137-141.

-

15.

Розрахунок об'ємного виходу пилопродукції та відповідних відходів методами числового інтегрування

стаття

Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2007. – Вип. 1. – С. 61-70.

Ю. І. Грицюк

14.

Методика визначення виду випиляних пиломатеріалів внаслідок розкрою колод хвойних порід розвально-сегментним способом

стаття

Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 5. – С. 118-127.

Грицюк Ю. І.

13.

Расчет объема обрезных пиломатериалов при раскрое бревен развально-сегментным способом

тези

Рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов в системе устойчивого развития : матер. межд. науч.-практ. конф. – Гомель : Ин-т леса НАН Беларуси. – 2007. – С. 155-160.

И. Грыцюк

12.

Расчет объема необрезных пиломатериалов при раскрое бревен развально-сегментным способом

тези

Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. труд. по итогам межд. науч.-техн. конф. – Брянск : БГИТА. – 2007. – С. 162-165.

-

11.

Дослідження виходу радіальних пиломатеріалів для різних способів розкрою

стаття

Лісове господарство, лісова, паперова та деревообробна промисловість : міжвідом. наук.-техн. зб. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 33. – С. 82-90.

Ю. І. Грицюк

10.

Щодо визначення раціонального способу розкрою колод хвойних порід на радіальні пиломатеріали

стаття

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.8. – С. 83?96.

-

9.

Врахування зміщення верхнього торця колоди відносно схеми розкрою підчас визначення виду випиляних пиломатеріалів

стаття

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.6. – С. 112?124.

Ю. І. Грицюк

8.

Щодо методики визначення виду випиляних пиломатеріалів

стаття

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.5. – С. 88?101.

Ю. І. Грицюк

7.

Розрахунок балансу деревини підчас розкрою колод хвойних порід розвально-сегментно-кутовим способом на радіальні пиломатеріали

стаття

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.4. – С. 108-120.

Ю. І. Грицюк

6.

Розрахунок балансу деревини внаслідок розкроювання колод на радіальні пиломатеріали розвально-сегментним способом

стаття

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.3. – С. 149?163.

Ю. І. Грицюк

5.

Методика визначення та аналіз оптимальних схем розкрою колод на радіальні пиломатеріали

стаття

Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2007. – Вип. 17.1. – С. 137?149.

Ю. І. Грицюк

2006 рік

4.

Математическая модель расчета оптимальной схемы раскроя бревен на радиальные пиломатериалы

тези

Лесной комплекс: состояние и перспективы развития : сб. труд. по итогам межд. науч.-техн. конф. – Брянск : БГИТА. – 2006. – С. 155-159.

Ю.И. Грыцюк

2005 рік

3.

Проблема ідентифікації поверхонь колод, випиляних зі стовбурів дерев хвойних порід

стаття

Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2005. – Вип. 4. – C. 118-124.

Ю. І. Грицюк

2.

Визначення оптимальних схем розкрою колод на тангентальні пиломатеріали

стаття

Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.4. – С. 139?148.

Ю. І. Грицюк

1.

Визначення оптимальних схем розкрою колод на радіальні пиломатеріали

стаття

Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.3. – С. 115?125.

Ю. І. Грицюк

Професорсько-викладацький склад

Соколовський Ярослав Іванович
Поберейко Богдан Петрович
Процах Наталія Петрівна
Шабатура Юрій Васильович
Дендюк Михайло Володимирович
Карашецький Володимир Петрович
Думанський Остап Іванович
Різник Олег Яремович
Пірко Ігор Богданович
Яцишин Світлана Іванівна
Сторожук Олександр Леонідович
Крошний Ігор Миколайович
Процик Юрій Степанович
Головатий Андрій Ігорович
Мокрицька Ольга Володимирівна
Бекас Богдан Олексійович
 Борецька Ірина Богданівна
Шиманський Володимир Михайлович
Капран Ігор Дмитрович
Поберейко Софія Богданівна
Флуд Любомир Олегович
Яркун Володимир Ігорович
Рожак Петро Ігорович
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com