logo3

Log in

Останній випуск магістрів ІТП - усі на відмінно!

CAM0115826.02.18 року відбулося засідання Державної екзаменаційної комісії № 37 під головуванням Теслюка Василя Миколайовича – професора кафедри САПР НУ “Львівська політехніка”, д.т.н. на якому слухалось 10 магістерських кваліфікаційних робіт студентів денної форми навчання.

Захист магістерських робіт проводився у відповідності з вимогами інструкційного листа Міністерства освіти і науки України. Для захисту кожному дипломнику відводилось біля 30...35 хвилин, що дало змогу визначити рівень підготовки випускників, і їх вміння вирішувати інженерні завдання. На захист представлені магістерські кваліфікаційні роботи зі спеціальності 8.05010102 «Інформа­ційні технології проектування».

Основні розділи проектів: завдання на проектування, календарний план, анотація, ключові слова, технічне завдання, зміст, перелік позначень, вступ, стан проблемної області, інформаційне забезпечення, математичне забезпечення, програмне забезпечення, технічне забезпечення, стартап проекту, висновки, список літератури.

Тематика магістерських кваліфікаційних робіт підібрана актуально і направлена на вирішення конкретних завдань інформаційних технологій проектування.

Магістерські кваліфікаційні роботи виконані за такими напрямами:

1. Інформаційні технології проектування програмних систем.

2. Проектування CAE/CAD/CAM систем.

3. Проектування баз даних та експертних систем.

Підсумки захисту магістерських кваліфікаційних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 8.05010102 „Інформаційні технології проектування” кафедри інформаційних технологій.

План випуску

Допущено до захисту

Захищено на оцінку

Захисти­лись вчасно

5

4

3

10

10

10

-

-

10

У магістерських кваліфікаційних роботах, які присвячені проектуванню автоматизованих систем розрахунку процесів та об’єктів головний аспект скерований на використання CAE/CAD/CAM систем. Зокрема, використовувалися сучасні технології автоматизованого проектування, гібридного, параметричного моделювання, інтерфейси пакетів COSMOSFlo Works, а також Python, Django, MySQL, Apache, SW Motion, ABAQUS 6.14, C#, SolidWorksAPI, VisualStudio.

Магістерські кваліфікаційні роботи, які виконувалися з тематики проектування інформаційних систем, присвячені розробці програмного забезпечення для спектрального аналізу мовних сигналів, системи тестування знань, автоматизації виробничих процесів. Проектування баз даних та експертних систем присвячено дві дипломні розробки. У них розроблені програмні засоби підтримки баз даних, побудовані концептуальні моделі, спроектовані серверні та клієнтські додатки.

Важливим є започаткування нового розділу у магістерських роботах, а саме розроблення стартап-проекту за власними дослідженнями.

У лісотехніці започатковано проходження перевірки на наявність академічного плагіату, отримання експертного висновку та встановлення відсотку оригінальності роботи. За результатами всі роботи пройшли дану перевірку та отримали допуск голови комісії із запобігання та виявлення академічного плагіату Г.Т. Криницького до захисту. Також встановлено відсоткову оригінальність кожної роботи, що знаходиться в діапазоні від 57% до 83%.

За результатами захисту дипломних робіт студентам: Геричу А.І., Ковалю С.О., Іванціву В.І., Дендюк І.М., Бабію О.І., Синичаку С.О. надана рекомендація для поступлення в аспірантуру.

Необхідно відмітити кращі дипломні проекти:

1. Герич А.І. "Проектування та дослідження веб-орієнтованої системи приватних оголошень на базі Layered Architecture".

2. Дендюк І.М. "Розроблення інтелектуальної системи класифікації наукових статей".

3. Коваль С.О. "Програмно-алгоритмічне забезпечення інтелектуальної системи "Розумна кафедра" ".

CAM01172Захист показав, що випускники за час навчання в університеті одержали знання на рівні сучасних вимог і підготовлені до самостійної роботи на інженерних посадах в ІT-підприємствах, проектно-конструкторських і науково-дослідних інститутах, комерційних підприємствах та бізнесових структурах. Високий інженерно-технічний рівень магістерських робіт є результатом особистої відповідальності керівників та дипломників за якість проектів.

Випускники кафедри за спеціальністю 8.05010102 „Інформаційні технології проектування” є підготовленими спеціалістами у галузі інформаційних систем і технологій. Вміють і можуть самостійно розв’язувати поставлені завдання для розробки математичних моделей об’єктів та процесів проектування, проведення системного аналізу, розробки інформаційних систем проектування та їх компонент супроводу, підтримки та експлуатаціях комп’ютерних систем проектування, інтеграції комп’ютерних систем проектування з іншими автоматизованими системами.