logo3

Log in

Практика

Практика є складовою частиною освітнього процесу і направлена па поглиблення та закріплення знань і вмінь, одержаних студентами в процесі навчання, а також оволодіння системою професійних умінь і навичок. Необхідною умовою формування майбутнього спеціаліста є самостійна робота студента, яка направлена на практичне використання та поглиблення теоретичних знань одержаних в університеті. Практика відіграє важливу роль у формуванні професійного рівня студента, який спеціалізується в області інформаційних технологій і близьких до неї галузях. Практика є важливим елементом навчального процесу. Забезпечуючи зв’язок ВНЗ із сучасним виробництвом, вона дозволяє оцінити рівень готовності майбутніх фахівців до розв’язання інженерних завдань.

Практика студентів розглядається як передостанній етап процесу підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців і дає студенту реальну можливість узагальнити і систематизувати свої знання в області фундаментальних та прикладних наук і направити їх на самостійне розв’язання комплексу інженерно-технічних завдань в області інформаційних технологій проектування при виконанні випускної кваліфікаційної роботи - дипломного проекту конструкторсько-технологічного або науково-дослідного характеру.

№ з/п

Вид практики

Семестр/ тривалість, тижнів

1

Проектно-технологічна

VІ семестр / 2 тиждень

2

Переддипломна (бакалаврат)

VIII семестр / 4 тижні

3

Переддипломна (магістратура)

ІI семестр / 3 тижні

На кафедрі розроблені програми усіх видів практик у відповідності з Положенням про проведення практик студентів вищих навчальних закладів України від 8 квітня 1993 р. №161 та Положенням про проведення практик студентів у НЛТУ України від 8 квітня 2010 р.

Студенти завдяки практиці одержують можливість:

 • порівняти свої очікування з реаліями майбутньої професійної діяльності;
 • отримати відомості, необхідні для освоєння загально-технічних і спеціальних дисциплін, а також розуміння своєї майбутньої спеціальності;
 • ознайомитися з виробничою структурою підприємства бази практики, вивчення адміністративної та інформаційної взаємодії між його окремими підрозділами;
 • ознайомитися з конфігурацією та архітектурою технічних засобів підприємства;
 • ознайомитися з програмним забезпеченням і програмними продуктами, які використовується або створюються в процесі діяльності даного підприємства;
 • ознайомитися з технологічними процесами керування інформаційними потоками, організацією зберігання даних, створення баз даних і доступу до даних;
 • вивчити послідовності, методів і засобів обробки даних;
 • опанувати технології розробки, впровадження та супроводу програмного забезпечення;
 • вивчити основи конфігурування технічних засобів, інформаційних систем та мереж, систем автоматизованого проектування та керування;
 • оволодіти сучасними технологіями обробки інформації та застосування їх для виконання практичних завдань;
 • набути виробничих навичок, а саме: технічної, проектувальної, виконавської;
 • набути навичок групової роботи та роботи в колективі спеціалістів;
 • підготуватися до вивчення спеціальних дисциплін на старших курсах.

У результаті проходження практики студент знайомиться із сучасним станом підприємства і складає звіт за підсумками практики.

Практика для одержання початкових професійних навичок студентів проводиться в навчальних аудиторіях та інших учбово-допоміжних об’єктах навчального закладу, а також на підприємствах, установах і організаціях (за договорами). Практика може проводитися на підприємствах різних форм власності, технічного оснащення, рівня технології, організації та управління, які відповідають сучасним вимогам підготовки фахівця в області інформаційних технологій і цілком відповідають програмі практики.

Студенти, які уклали з підприємствами, установами, організаціями індивідуальний договір (контракт) про цільову підготовку, практику проходять на цих підприємствах.

Місцями практики можуть бути інформаційні та комп’ютерні відділи підприємства, пов’язані з проектуванням, розробкою і використанням комп’ютерних технологій, а також навчально-практичні лабораторії та науково-дослідні підрозділи Національного лісотехнічного університету України. Допускається проходження практики в інших галузях господарства України, якщо характер робіт у цих галузях відповідає меті та задачам практики.

Основними місцями практики для студентів є провідні компанії з розробки програмного забезпечення, зокрема: Lohika, SoftServe, Comarch, Soft Object, Edvantis, Eleks Software та ін.

Контроль за проходженням практики, виконанням її програми та дотриманням графіка здійснюється керівником практики від університету. Керівник практики надає консультації з питань практики, забезпечує методичним матеріалом, видає індивідуальні завдання для закріплення теоретичних знань та практичних навичок.

Загальне керівництво практикою покладається на висококваліфікованих фахівців підприємства, кожному з яких доручається група, яка не перевищує 10 осіб.

Учбово-методичне керівництво практикою студентів здійснюється викладачами університету. У випадках роботи студентів-практикантів на штатних посадах, їхня праця оплачується підприємством на рівних з постійними працівниками підставах, незалежно від виплачуваних університетом стипендій.

Для методичної організації навчального процесу розроблені робочі програми практик та методичні вказівки з проходження практики:

 • Сторожук О.Л., Шабатура Ю.В., Крошний І.М. Методичні вказівки з проходження технологічної практики та написання звіту для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки», Львів-2015.
 • Сторожук О.Л., Шабатура Ю.В., Крошний І.М. Методичні вказівки з проходження переддипломної практики та написання звіту для студентів спеціальності, , Львів-2015.

На студентів-практикантів поширюється трудове законодавство та правила охорони праці, діючі у базовій організації.

 

 

Останнє редагуванняВівторок, 19 травня 2020 09:12
Детальніше в цій категорії: 122 Комп`ютерні науки »